1-A.jpg

A CRISE SANITARIA COVID-19. INFORMACIÓN DE INTERESE PARA EMPRESAS.

Aquí podes acceder a toda a información relevante para as empresas en relación a crise do CORONAVIRUS.


Ampliación do prazo ata o 17 de agosto de 2020 en relación as convocatorias de REACTIVA COMERCIO E REACTIVA SERVIZOS E TURISMO.


RESOLUCIÓN do 23 de xullo de 2020 pola que se amplía o prazo de presentación de solicitudes da Resolución do 15 de xuño de 2020, pola que se dá publicidade do Acordo do Consello de Dirección que aproba as bases reguladoras das axudas aos proxectos de empresas galegas para garantir a seguridade laboral e xerar confianza no consumidor, susceptibles de financiamento polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia non competitiva (código de procedemento IG524D).

 

RESOLUCIÓN do 23 de xullo de 2020 pola que se amplía o prazo de presentación de solicitudes da Resolución do 15 de xuño de 2020, pola que se dá publicidade do Acordo do Consello de Dirección que aproba as bases reguladoras das axudas aos proxectos dos comercios retallistas galegos para contribuír á reactivación do comercio galego garantindo a seguridade laboral e a xeración de confianza no consumidor, susceptibles de financiamento polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia non competitiva (código de procedemento IG524C).

MEDIDAS PARA VIAXEIROS


MEDIDAS DE PREVENCIÓN EN RELACIÓN COA CHEGADA DE PERSOAS PROCEDENTES DOUTROS TERRITORIOS


Ver máis información


ORDE do 27 de xullo de 2020 pola que se establecen medidas de prevención para facer fronte á crise sanitaria ocasionada polo COVID-19 en relación coa chegada á Comunidade Autónoma de Galicia de persoas procedentes doutros territorios.

RESOLUCIÓN do 27 de xullo de 2020, da Dirección Xeral de Saúde Pública, na que se determinan os territorios para os efectos da aplicación da obriga de comunicación prevista na Orde do 27 de xullo de 2020 pola que se establecen medidas de prevención para facer fronte á crise sanitaria ocasionada polo COVID-19, en relación coa chegada á Comunidade Autónoma de Galicia de persoal procedentes doutros territorios.


RESOLUCIÓN do 24 de xullo de 2020, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Sanidade, pola que se dá publicidade do Acordo do Consello da Xunta de Galicia, do 23 de xullo de 2020, polo que se introducen determinadas modificacións nas medidas de prevención previstas no Acordo do Consello da Xunta de Galicia, do 12 de xuño de 2020, sobre medidas de prevención necesarias para facer fronte á crise sanitaria ocasionada polo COVID-19, unha vez superada a fase III do Plan para a transición cara a unha nova normalidade.


En vigor a partir do 28 de xullo de 2020.

Nos espazos privados, abertos ou pechados, de uso privado, recoméndase o uso de máscara, no caso de reunións ou de posible confluencia de persoas non conviventes, así como o mantemento da distancia de seguridade interpersoal e a aplicación de medidas de hixiene. Así mesmo, recomendase limitar o número de asistentes aos mínimos posibles e que, en todo caso, non superen as 25 persoas.RESOLUCIÓN do 17 de xullo de 2020, da Xeral Técnica da Consellería de Sanidade, pola que se dá publicidade do Acordo do Consello da Xunta de Galicia, do 17 de xullo de 2020, polo que se introducen determinadas modificacións nas medidas de prevención previstas no Acordo do Consello da Xunta de Galicia, do 12 de xuño de 2020, sobre medidas de prevención necesarias para facer fronte á crise sanitaria ocasionada polo COVID-19, unha vez superada a fase III do Plan para a transición cara a unha nova normalidade.MAIS INFORMACIÓNORDE do 26 de xuño de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras do programa Cheque autónomo seguimos adiante, financiado con cargo ao programa operativo FSE Galicia 2014-2020 e se procede á súa convocatoria para o ano 2020 (código de procedemento TR342B).


Esta axuda está destinada a autónomos que non solicitaron a prestación por cese de actividade.

Prazo de solicitude: dende o 7 de xullo ao 6 de agosto de 2020.


VER MÁIS

ORDE do 19 de xuño de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas destinadas, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, ás persoas traballadoras e ás empresas afectadas por expedientes de regulación temporal de emprego de suspensión de contratos ou redución da xornada para favorecer o mantemento do emprego ante flutuacións da economía, e se procede á súa convocatoria para o ano 2020 (código de procedemento TR820F).

Real Decreto-ley 24/2020, de 26 de junio, de medidas sociales de reactivación del empleo y protección del trabajo autónomo y de competitividad del sector industrial.


ERTEs fuerza mayor Covid-19, ERTEs ETOP Covid-19 e Medidas de apoyo a los trabajadores autónomos.
MEDIDAS DE PREVENCIÓN ADICIONAIS NA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA


RESOLUCIÓN do 25 de xuño de 2020, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Sanidade, pola que se dá publicidade do Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 25 de xuño de 2020, polo que se introducen determinadas modificacións nas medidas de prevención previstas no Acordo do 12 de xuño de 2020, sobre medidas de prevención necesarias para facer fronte á crise sanitaria ocasionada pola COVID-19, unha vez superada a fase III do Plan para a transición cara a unha nova normalidade.

O prazo de presentación comezará o 26/06/2020

Ampliación do prazo ata o 17 de agosto de 2020.


 

O prazo de presentación finaliza o 31/07/2020

Ampliación do prazo ata o 17 de agosto de 2020.

 

O prazo de presentación finaliza o 30/09/2020

 

O prazo de presentación finaliza o 30/11/2020

 SUBVENCIÓNS DIRIXIDAS AO MANTEMENTO DOS SECTORES ECONÓMICOS POLO COVID-19 DO CONCELLO DE REDONDELA.

O DOG publica este sábado 13 de xuño a Resolución pola que se regula a nova normalidade na Comunidade Autónoma de Galicia dende o luns 15 de xuño de 2020. RESOLUCIÓN do 12 de xuño de 2020, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Sanidade, pola que se dá publicidade do Acordo do Consello da Xunta de Galicia, do 12 de xuño de 2020, sobre medidas de prevención necesarias para facer fronte á crise sanitaria ocasionada polo COVID-19, unha vez superada a fase III do Plan para a transición cara a unha nova normalidade.
As medidas dispostas no BOE polo Goberno para a Transicón hacia a Nova Normalidade veñen resuladas polo Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.


NORMATIVA DA NOVA NORMALIDADE NA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA. 

LUNS, 15 DE XUÑO DE 2020.


Resumimos as medidas de prevención necesarias para facer fronte á crise sanitaria ocasionada polo COVID-19, tras a superación da fase III do Plan para a transición cara a unha nova normalidade e ata o levantamento da declaración de situación de emerxencia sanitaria de interese galego efectuada polo Acordo do Consello da Xunta do 13 de marzo de 2020 reguladas pola RESOLUCIÓNdo 12 de xuño de 2020, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Sanidade,pola que se dá publicidade do Acordo do Consello da Xunta de Galicia, do 12 dexuño de 2020, sobre medidas de prevención necesarias para facer fronte á crisesanitaria ocasionada polo COVID-19, unha vez superada a fase III do Plan para atransición cara a unha nova normalidade.

 

Restablecemento de determinadas actividades suspendidas:

 Sempre que a evolución da situación epidemiolóxica así o aconselle, a Administración autonómica poderá permitir o restablecemento, a partir do 1 de xullo, das actividades que se indican a continuación, nas condicións que previamente ela estableza:

a) Os establecementos que se destinen a ofrecer xogos e atraccións recreativas deseñados especificamente para público de idade igual ou inferior a 12 anos, espazos de xogo e entretemento, así como a celebración de festas infantís.

b) Os locais de discotecas e demais establecementos de lecer nocturno, sen prexuízo da apertura das terrazas ao aire libre regulada no punto 3.34 do anexo.

c) As festas, verbenas e outros eventos populares, así como as atraccións de feiras.

 

Medidas de hixiene exixibles aos establecementos e locais con apertura ao público.

1. Os establecementos e locais que abran ao público realizarán, polo menos unha vez ao día, unha limpeza e desinfección das instalacións, con especial atención ás zonas de uso común e ás superficies de contacto máis frecuentes, conforme o establecido na letra a) do número 2.1.

2. Revisarase frecuentemente o funcionamento e a limpeza de sanitarios, billas e pomos de porta dos aseos nos establecementos e locais con apertura ao público.

3. Durante todo o proceso de atención ao usuario ou consumidor deberá manterse a distancia de seguridade interpersoal co vendedor ou provedor de servizos, que poderá ser dun metro cando se conte con elementos de protección ou barreira.

No caso de servizos que non permitan o mantemento da distancia de seguridade interpersoal, deberase utilizar o equipamento de protección adecuado ao nivel de risco que asegure a protección tanto do traballador como do cliente.

 

Medidas adicionais aplicables a centros comerciais e parques comerciais abertos ao público.

Ademais do disposto, os centros e parques comerciais abertos ao público deberán cumprir as condicións seguintes:

a) O uso de aseos familiares e salas de lactación restrinxirase a unha única familia, non poderán compaxinar o seu uso dúas unidades familiares e deberase reforzar a limpeza e desinfección dos referidos espazos garantindo sempre o seu estado de salubridade e hixiene.

b) O uso dos aseos e salas de lactación comúns dos centros e parques comerciais deberá ser controlado polo persoal destes, e deberá reforzarse a limpeza e desinfección dos referidos espazos garantindo sempre o seu estado de salubridade e hixiene.

c) Deberase proceder diariamente á limpeza e desinfección das zonas comúns e zonas recreativas dos centros e parques comerciais, como de maneira regular durante o horario de apertura, prestando especial atención ás áreas de contacto das zonas comúns, tales como chans, mostradores, xogos das zonas infantís e bancos ou cadeiras.


Medidas adicionais aplicables a dispositivos de venda e cobro automático, máquinas expendedoras e de cobro, lavanderías autoservizo e actividades similares.

No caso de dispositivos de venda e cobramento automático, máquinas expendedoras e de cobramento, lavandarías autoservizo e outras actividades similares, o seu titular deberá asegurar o cumprimento das medidas de hixiene e desinfección adecuadas tanto das máquinas como dos establecementos e locais, así como informar os usuarios do seu correcto uso mediante a instalación de cartelaría informativa. Nas tarefas de limpeza prestarase especial atención ás zonas de uso común e ás superficies de contacto máis frecuentes e deberanse realizar tarefas de ventilación periódica nas instalacións e, como mínimo, de forma diaria e durante o tempo necesario para permitir a renovación do aire. Fomentarase o pagamento con tarxeta ou outros medios que non supoñan contacto físico entre dispositivos. Deberase dispor de papeleiras onde poder depositar panos e calquera outro material desbotable. As ditas papeleiras deberanse limpar de forma frecuente e, polo menos, unha vez ao día.

 

Medidas relativas á hixiene dos clientes e usuarios en establecementos e locais.

1. O tempo de permanencia nos establecementos e locais será o estritamente necesario para que os clientes ou usuarios poidan realizar as súas compras ou recibir a prestación do servizo.

2. Deberá sinalarse de forma clara a distancia de seguridade interpersoal entre clientes ou usuarios, con marcas no chan, ou mediante o uso de balizas, cartelaría ou sinalización. Poderanse establecer no local itinerarios para dirixir a circulación de clientes ou usuarios para evitar aglomeracións en determinadas zonas e previr o contacto entre clientes.

3. Deberanse pór á disposición do público dispensadores de xeles hidroalcohólicos ou desinfectantes con actividade viricida, debidamente autorizados e rexistrados, en lugaresaccesibles e visibles, e, en todo caso, na entrada do local ou establecemento, e deberán estar sempre en condicións de uso.

4. Non se poderán pór á disposición do público produtos de uso e proba que impliquen manipulación directa por sucesivos clientes ou usuarios, sen supervisión de xeito permanente dun traballador que poida proceder á súa desinfección tras a manipulación do produto por cada cliente ou usuario.

5. Nos establecementos do sector comercial téxtil, de arranxos de roupa e similares, os probadores deberaos utilizar unha única persoa e deberá procederse a unha limpeza e desinfección frecuente destes espazos. No caso de que un cliente probe unha peza que posteriormente non adquira, o titular do establecemento implementará medidas para que a peza sexa hixienizada antes de que sexa facilitada a outros clientes. Esta medida será tamén aplicable ás devolucións de pezas que realicen os clientes.

6. No caso de utilización de obxectos que se intercambien entre os clientes ou usuarios, procurarase o uso de forma recorrente de xeles hidroalcohólicos ou desinfectantes con carácter previo e posterior ao seu uso. No entanto, estableceranse os mecanismos e procesos oportunos para garantir a hixienización destes obxectos.

7. Deberase proceder á limpeza e desinfección frecuente de calquera tipo de dispositivo, así como de cadeiras, mesas ou calquera outro mobiliario ou superficie de contacto que empreguen distintos usuarios.

 

Medidas de hixiene e prevención na prestación do servizo nos establecementos de hostalaría e restauración.

Ademais das indicadas, na prestación do servizo nos establecementos de hostalería e restauración deberán respectarse as seguintes medidas de hixiene e prevención:

a) Limpeza e desinfección do equipamento, en particular mesas, cadeiras, barra, así como calquera outra superficie de contacto, de forma frecuente. Así mesmo, deberase proceder á limpeza e desinfección do local polo menos unha vez ao día. Nas tarefas de limpeza prestarase especial atención ás zonas de uso común e ás superficies de contacto máis frecuentes, conforme o establecido na letra a) do número 2.1.

b) Priorizarase a utilización de mantelarías dun só uso. No caso de que isto non fose posible, deberá evitarse o uso da mesma mantelaría ou gardamanteis con distintos clientes, optando por materiais e solucións que faciliten o seu cambio entre servizos e o seu lavado mecánico en ciclos de lavado entre 60 e 90 graos centígrados.

c) Procurarase evitar o emprego de cartas de uso común, promovendo o uso de dispositivos electrónicos propios, encerados, carteis ou outros medios similares.

d) Os elementos auxiliares do servizo, como a vaixela, cristalaría, xogos de cubertos ou mantelaría, entre outros, almacenaranse en recintos pechados e, se isto non fose posible, lonxe de zonas de paso de clientes e traballadores.

e) Priorizarase o uso de produtos monodose desbotables, ou o seu servizo noutros formatos baixo petición do cliente, para dispensación de panos de mesa, escarvadentes, vinagreiras, aceiteiras e outros utensilios similares.

f) Nos establecementos que conten con zonas de autoservizo, deberá evitarse a manipulación directa dos produtos por parte dos clientes, polo que deberá prestar o servizo un traballador do establecemento, salvo no caso de que se trate de produtos envasados previamente.

g) Se o uso dos aseos ou similares está permitido por clientes, visitantes ou usuarios, a súa ocupación máxima será dunha persoa para espazos de ata catro metros cadrados, salvo naqueles supostos de persoas que poidan precisar asistencia; nese caso tamén se permitirá a utilización por parte do seu acompañante. Para aseos de máis de catro metros cadrados que conten con máis dunha cabina ou urinario, a ocupación máxima será do cincuenta por cento do número de cabinas e urinarios que teña a estancia, e deberá manterse durante o seu uso a distancia de seguridade. Deberá reforzarse a limpeza e desinfección dos referidos aseos garantindo sempre o seu estado de salubridade e hixiene.

h) O persoal traballador que realice o servizo en mesa e en barra deberá procurar a distancia de seguridade co cliente e aplicar os procedementos de hixiene e prevención necesarios para evitar o risco de contaxio. En calquera caso, será obrigatorio o uso de máscara para o persoal destes establecementos na súa atención ao público.

 

LIMITACIÓNS DE CAPACIDADE E MEDIDAS DE PREVENCIÓN ESPECÍFICAS POR SECTORES

Medidas en materia de control de capacidade.

1. Os establecementos, instalacións e locais deberán expor ao público a capacidade máxima, que deberá incluír os propios traballadores e asegurar que a dita capacidade e a distancia de seguridade interpersoal se respecta no seu interior, polo que se deberán establecer procedementos que permitan o reconto e control da capacidade, de forma que esta non sexa superada en ningún momento.

2. A organización da circulación de persoas e a distribución de espazos deberá procurar a posibilidade de manter a distancia de seguridade interpersoal. Na medida do posible estableceranse itinerarios para dirixir a circulación de clientes e usuarios e evitar aglomeracións en determinadas zonas, tanto no interior como no exterior, e previr o contacto entre eles. Cando se dispoña de dúas ou máis portas, procurarase establecer un uso diferenciado para a entrada e a saída, co obxecto de reducir o risco de formación de aglomeracións.

3. Cando se dispoña de aparcamentos propios para traballadores e usuarios, establecerase un control de accesos para mellor seguimento das normas de capacidade. Na medida do posible as portas que se atopen no percorrido entre o aparcamento e o acceso á tenda ou aos vestiarios dos traballadores disporán de sistemas automáticos de apertura ou permanecerán abertas para evitar a manipulación dos mecanismos de apertura.

4. De ser o caso, o persoal de seguridade velará para que se respecte a distancia interpersoal de seguridade e evitará a formación de grupos numerosos e aglomeracións, prestando especial atención ás zonas de escaleiras mecánicas, ascensores, zonas comúns de paso e zonas recreativas.

5. En caso necesario, poderanse utilizar valos ou sistemas de sinalización equivalentes para un mellor control dos accesos e xestión das persoas par os efectos de evitar calquera aglomeración.

6. En calquera caso, a sinalización de percorridos obrigatorios e independentes ou outras medidas que se establezan realizaranse tendo en conta o cumprimento das condicións de evacuación exixibles na normativa aplicable.


Medidas para a entrada, saída e circulación de público espectador ou asistente en establecementos.

1. Recomendarase a venda en liña da entrada e, en caso de compra en billeteira, fomentarase o pagamento con tarxeta ou outros medios que non supoñan contacto físico entre dispositivos.

2. Procurarase sempre que os espectadores ou asistentes estean sentados e manteñan a distancia interpersoal de seguridade fixada, salvo que o tipo de actividade non o permita.

3. Recoméndase, en función das características da actividade e do local pechado ou do espazo ao aire libre en que se desenvolva, que todas as entradas e os asentos estean debidamente numerados, e deberán inhabilitarse as butacas que non cumpran cos criterios de distanciamento físico, así como as non vendidas. Evitarase, no posible, o paso de persoas entre filas que supoña non respectar a distancia de seguridade.

4. A apertura de portas realizarase con antelación suficiente para permitir un acceso graduado, polo que se deberán fixar franxas horarias adecuadas para o acceso. A saída do público deberá realizarse de forma graduada por zonas, garantindo a distancia entre persoas.

5. Nos espectáculos en que existan pausas intermedias, estas deberán ter a duración suficiente para que a saída e a entrada durante o descanso tamén sexa graduada e cos mesmos condicionamentos que a entrada e saída de público.

6. Utilizarase a máscara cando non se poida garantir a distancia de seguridade interpersoal e durante todo o tempo de circulación entre espazos comúns e nos momentos de entrada e saída.

7. Facilitarase a agrupación de conviventes, mantendo a debida distancia de seguridade co resto dos espectadores.

8. Realizaranse, antes e logo da actividade de que se trate, avisos que anuncien e recorden as medidas de hixiene e distanciamento e o escalonamento na saída do público.

9. Procurarase manter a distancia de seguridade interpersoal entre os traballadores e o público ou, na súa falta, utilizaranse medidas alternativas de protección física con uso de máscara.


Establecementos e locais comerciais retallistas e de actividades de servizos profesionais abertos ao público que non formen parte de centros o parques comerciais

1. Os establecementos e locais comerciais retallistas e de actividades de servizos profesionais abertos ao público que non formen parte de centros o parques comerciais non poderán superar o setenta e cinco por cento da súa capacidade total. No caso de establecementos ou locais distribuídos en varios andares, a presenza de clientes en cada unha delas deberá gardar esta mesma proporción. Deberán establecerse as medidas necesarias para procurar manter a distancia de seguridade interpersoal nos locais e establecementos ou, na súa falta, a utilización de medidas alternativas de protección física con uso de máscara.

2. Procurarase a atención con servizo preferente para maiores de 65 anos.


Establecementos que teñan a condición de centros e parques comerciais ou que formen parte deles.

1. Nos centros ou parques comerciais no poderá superarse o 50 por cento da capacidade nas súas zonas comúns e recreativas determinada no Plan de autoprotección de cada centro ou parque comercial.

2. Os establecementos e locais comerciais retallistas e de actividades de servizos profesionais abertos ao público situados en centros e parques comerciais non poderán superar o setenta e cinco por cento da súa capacidade total. No caso de establecementos ou locais distribuídos en varios andares, a presenza de clientes en cada unha delas deberá gardar esta mesma proporción.

3. Deberanse establecer as medidas necesarias para manter a distancia de seguridade interpersoal no interior dos locais e establecementos e nas zonas comúns e recreativas, como poden ser zonas infantís ou áreas de descanso ou, na súa falta, a utilización de medidas alternativas de protección física con uso de máscara, así como evitar as aglomeracións de persoas que comprometan o cumprimento destas medidas.

4. Procurarase a atención con servizo preferente para maiores de 65 anos.


Mercados que desenvolven a súa actividade na vía pública.

1. No caso dos mercados que desenvolven a súa actividade na vía pública ao aire libre ou de venda non sedentaria, coñecidos como mercadillos, non poderán superar o setenta e cinco por cento dos postos habituais ou autorizados, limitando a afluencia de clientes de maneira que se asegure o mantemento da distancia de seguridade interpersoal. Os concellos poderán aumentar a superficie habilitada ou habilitar novos días para o exercicio desta actividade para compensar esta limitación. Á hora de determinar os comerciantes que poden exercer a súa actividade, o concello poderá priorizar aqueles que comercializan produtos alimentarios e de primeira necesidade, asegurando que non se manipulen os produtos comercializados neles por parte dos consumidores. Os concellos establecerán requisitos de distanciamento entre postos e condicións de delimitación do mercado co obxectivo de procurar manter a distancia de seguridade interpersoal entre traballadores, clientes e viandantes ou, na súa falta, será precisa a utilización de medidas alternativas de protección física con uso de máscara.

2. Durante todo o proceso de atención ao consumidor deberá manterse a distancia de seguridade interpersoal establecida entre o vendedor e o consumidor, que poderá ser dun metro cando se conte con elementos de protección ou barreira.

3. Deberá sinalarse de forma clara a distancia de seguridade interpersoal entre clientes, con marcas no chan ou mediante o uso de balizas, cartelaría e sinalización para aqueles casos en que sexa posible a atención individualizada de máis dun cliente ao mesmo tempo.

4. Recoméndase a posta á disposición de dispensadores de xeles hidroalcohólicos ou desinfectantes con actividade viricida debidamente autorizados e rexistrados nas inmediacións dos mercados ao aire libre ou de venda non sedentaria na vía pública.

5. Realizarase, polo menos unha vez ao día, unha limpeza e desinfección das instalacións con especial atención ás superficies de contacto máis frecuentes, especialmente mostradores e mesas ou outros elementos dos postos, anteparos, de ser o caso, teclados, terminais de pagamento, pantallas táctiles, ferramentas de traballo e outros elementos susceptibles de manipulación, prestando especial atención a aqueles utilizados por máis dun traballador.

6. Procurarase evitar a manipulación directa dos produtos por parte dos clientes.

 

Actividades en academias, autoescolas e centros privados de ensino non regrado e centros de formación.

1. A actividade que se realice en academias, autoescolas e centros privados de ensino non regrado e centros de formación non incluídos no ámbito de aplicación do artigo 9 do Real decreto lei 21/2020, de 9 de xuño, de medidas urxentes de prevención, contención e coordinación para facer fronte á crise sanitaria ocasionada polo COVID-19, inscritos no correspondente rexistro, poderá impartirse dun modo presencial sempre que non se supere unha capacidade do setenta e cinco por cento respecto do máximo permitido e cun máximo de ata vinte e cinco persoas.

2. Deberán establecerse as medidas necesarias para manter a distancia de seguridade interpersoal nas súas instalacións ou, na súa falta, a utilización de medidas alternativas de protección física con uso de máscara.

3. No caso de utilización de vehículos será obrigatorio o uso de máscara tanto polo persoal docente como polo alumnado ou o resto de ocupantes do vehículo.


Establecementos de hostalaría e restauración.

1. Os establecementos de hostalaría e restauración non poderán superar o setenta e cinco por cento da súa capacidade para consumo no interior do local.

2. O consumo dentro do local poderá realizarse en barra ou sentado en mesa, ou agrupacións de mesas, e deberase asegurar o mantemento da debida distancia de seguridade interpersoal entre clientes ou, de ser o caso, grupos de clientes situados na barra ou entre as mesas ou, de ser o caso, agrupacións de mesas.

3. As terrazas ao aire libre dos establecementos de hostalaría e restauración limitarán a súa capacidade ao oitenta por cento das mesas permitidas no ano inmediatamente anterior con base na correspondente licenza municipal ou do que sexa autorizado para este ano, no caso que a licenza sexa concedida por primeira vez. Consideraranse terrazas ao aire libre todo espazo non cuberto ou todo espazo que, estando cuberto, estea rodeado lateralmente por un máximo de dúas paredes, muros ou paramentos. No caso de que o establecemento de hostalaría e restauración obtivese o permiso do concello para incrementar a superficie destinada á terraza ao aire libre, poderase incrementar o número de mesas previsto no primeiro parágrafo deste número 3, respectando, en todo caso, unha proporción do oitenta por cento entre mesas e superficie dispoñible e sempre que se manteña o espazo necesario para a circulación peonil no tramo da vía pública en que se sitúe a terraza.

4. En todo caso, deberá asegurarse que se mantén a debida distancia de seguridade interpersoal entre as mesas ou, de ser o caso, agrupacións de mesas. A ocupación máxima será de vinte e cinco persoas por mesa ou agrupación de mesas.

 

Condicións para ocupación de zonas comúns de hoteis e aloxamentos turísticos.

1. A ocupación das zonas comúns dos hoteis e aloxamentos turísticos non poderá superar o setenta e cinco por cento da súa capacidade. Para iso cada establecemento deberá determinar a capacidade dos distintos espazos comúns, así como aqueles lugares en que se poderán realizar eventos e as condicións máis seguras para a súa realización conforme a capacidade máxima previsto e de acordo coas medidas de hixiene, protección e distancia mínima establecidas.

2. As actividades de animación ou clases grupais deberán deseñarse e planificarse cunha capacidade máxima de vinte e cinco persoas. Deberase respectar a distancia de seguridade interpersoal entre as persoas que asistan á actividade e entre estes e o animador ou adestrador, ou utilizar máscaras na súa falta. As actividades de animación ou clases grupais realizaranse preferentemente ao aire libre e procurarase evitar o intercambio de material.

3. Realizarase a correspondente desinfección de obxectos e material utilizado nas actividades de animación logo de cada uso e disporase de xel hidroalcohólico ou desinfectantes con actividade viricida debidamente autorizados e rexistrados.

4. No caso de instalacións deportivas de hoteis e aloxamentos turísticos, tales como piscinas ou ximnasios, aplicaranse as medidas establecidas especificamente para estas. Determinaranse por cada establecemento as directrices e recomendacións para o seu uso, de acordo coas normas de prevención e hixiene previstas neste acordo, e garantirase o seu coñecemento por parte dos usuarios.

 

Albergues turísticos

1. Na modalidade de aloxamento turístico de albergue, polas súas especiais características, permitirase unha capacidade máxima do cincuenta por cento da súa capacidade total.

2. As persoas titulares do establecemento adoptarán as medidas organizativas oportunas para evitar aglomeracións e para procurar manter a distancia de seguridade interpersoal no interior dos establecementos ou, na súa falta, a utilización de medidas alternativas de protección física dos clientes entre si mesmos e destes con respecto dos traballadores con uso de máscara.

3. Ademais do cumprimento xeral das medidas de hixiene e prevención establecidas, no caso de que no establecemento se preste algún tipo de servizo de hostalaría e restauración, a prestación deste axustaranse ao previsto nas condicións para a prestación do servizo nos establecementos de hostalaría e restauración.


Centros de lecer infantil.

Permanecerán pechados os establecementos que se destinen a ofrecer xogos e atraccións recreativas deseñados especificamente para público de idade igual ou inferior a 12 anos, espazos de xogo e entretemento, así como a celebración de festas infantís. Non obstante, sempre que a evolución da situación epidemiolóxica así o aconselle, a súa actividade poderá restablecerse cando a Administración autonómica así o permita, de conformidade co establecido no punto cuarto do acordo polo que se aproban as medidas contidas neste anexo.

 

Celebración de congresos, encontros, reunións de negocio, conferencias, eventos e actos similares

1. Poderanse celebrar congresos, encontros, reunións de negocio, conferencias e eventos e actos similares promovidos por calquera entidade, de natureza pública ou privada, sempre que non se supere o setenta e cinco por cento da capacidade permitida do lugar de celebración e cun límite máximo de trescentas persoas sentadas para lugares pechados e de mil persoas sentadas tratándose de actividades ao aire libre. O recollido neste número será tamén de aplicación para reunións profesionais, xuntas de comunidades de propietarios e eventos similares.

2. Deberán establecerse as medidas necesarias para procurar manter a distancia de seguridade interpersoal durante a súa celebración ou, na súa falta, a utilización de medidas alternativas de protección física con uso de máscara.

3. Ademais do cumprimento xeral das medidas de hixiene e prevención establecidas, no caso de que se preste algún tipo de servizo de hostalaría e restauración, a prestación deste axustarase ao previsto nas condicións para a prestación do servizo nos establecementos de hostalaría e restauración.

 

Discotecas e resto de establecementos de lecer nocturno.

1. Os locais de discotecas e demais establecementos de lecer nocturno poderán manter abertas ao público exclusivamente as terrazas ao aire libre, para consumo sentado en mesa, nas condicións que se indican a continuación. Non obstante, sempre que a evolución da situación epidemiolóxica así o aconselle, o resto da súa actividade poderá restablecerse cando a Administración autonómica así o permita, de conformidade co establecido no punto cuarto do acordo polo que se aproban as medidas contidas neste anexo.

2. As terrazas ao aire libre destes establecementos limitarán a súa capacidade ao setenta e cinco por cento das mesas permitidas no ano inmediatamente anterior con base na correspondente licenza municipal ou do que sexa autorizado para este ano, no caso que a licenza sexa concedida por primeira vez. Consideraranse terrazas ao aire libre todo espazo exterior ao local non cuberto ou todo espazo que, estando cuberto, estea rodeado lateralmente por un máximo de dúas paredes, muros ou paramentos.

En todo caso, deberá asegurarse que se mantén a debida distancia de seguridade interpersoal entre as mesas ou, de ser o caso, agrupacións de mesas. A ocupación máxima será de vinte e cinco persoas por mesa ou agrupación de mesas.

3. Ademais do cumprimento xeral das medidas de hixiene e prevención establecidas, deberán aplicarse as condicións previstas especificamente para a prestación do servizo nos establecementos de hostalaría e restauración.

 

 

  ACCEDER A TODAS AS PUBLICACIÓN DO SERVICIO DE ASESORAMENTO COVID-19Fonte: Publicado o: 18/06/2020


Fonte: Publicado o: 12/06/2020


Fonte: Publicado o: 12/06/2020Fonte: Publicado o: 10/06/2020Fonte: Publicado o: 10/06/2020


Fonte: Publicado o: 09/06/2020Fonte: Publicado o: 04/06/2020Fonte: Publicado o: 04/06/2020Fonte: Publicado o: 02/06/2020


Fonte: Publicado o: 01/06/2020Fonte: Publicado o: 29/05/2020Fonte: Publicado o: 28/05/2020Fonte: Publicado o: 28/05/2020Fonte: Publicado o: 28/05/2020Fonte: Publicado o: 27/05/2020Fonte: Publicado o: 26/05/2020Fonte: Publicado o: 26/05/2020Fonte: Publicado o: 25/05/2020Fonte: Publicado o: 25/05/2020Fonte: DOG (Galego)Publicado o: 22/05/2020

Fonte: DOG (Galego)Publicado o: 22/05/2020

Fonte: DOG (Galego)Publicado o: 22/05/2020

Fonte: DOG (Galego)Publicado o: 22/05/2020

Fonte: DOG (Galego)Publicado o: 19/05/2020

Fonte: DOG (Galego)Publicado o: 19/05/2020

Fonte: DOG (Galego)Publicado o: 19/05/2020

Fonte: DOG (Galego)Publicado o: 19/05/2020

Fonte: DOG (Galego)Publicado o: 14/05/2020

Fonte: DOG (Galego)Publicado o: 14/05/2020

Fonte: DOG (Galego)Publicado o: 14/05/2020

Fonte: DOG (Galego)Publicado o: 13/05/2020

Fonte: DOG (Galego)Publicado o: 11/05/2020

Fonte: DOG (Galego)Publicado o: 11/05/2020

Fonte: DOG (Galego)Publicado o: 09/05/2020

Fonte: DOG (Galego)Publicado o: 08/05/2020

Fonte: DOG (Galego)Publicado o: 06/05/2020

Fonte: DOG (Galego)Publicado o: 05/05/2020

Fonte: DOG (Galego)Publicado o: 05/05/2020

Fonte: DOG (Galego)Publicado o: 28/04/2020

Fonte: DOG (Galego)Publicado o: 28/04/2020

Fonte: DOG (Galego)Publicado o: 27/04/2020

Fonte: DOG (Galego)Publicado o: 23/04/2020

Fonte: DOG (Galego)Publicado o: 21/04/2020

Fonte: DOG (Galego)Publicado o: 15/04/2020

Fonte: DOG (Galego)Publicado o: 14/04/2020

Fonte: DOG (Galego)Publicado o: 08/04/2020

Fonte: DOG (Galego)Publicado o: 08/04/2020

Fonte: DOG (Galego)Publicado o: 07/04/2020

Fonte: DOG (Galego)Publicado o: 02/04/2020

Fonte: DOG (Galego)Publicado o: 02/04/2020

Fonte: DOG (Galego)Publicado o: 01/04/2020

Fonte: DOG (Galego)Publicado o: 31/03/2020

Fonte: DOG (Galego)Publicado o: 30/03/2020

Fonte: DOG (Galego)Publicado o: 30/03/2020

Fonte: DOG (Galego)Publicado o: 27/03/2020

Fonte: DOG (Galego)Publicado o: 27/03/2020

Fonte: DOG (Galego)Publicado o: 26/03/2020

Fonte: DOG (Galego)Publicado o: 25/03/2020

Fonte: DOG (Galego)Publicado o: 24/03/2020

Fonte: DOG (Galego)Publicado o: 22/03/2020

Fonte: DOG (Galego)Publicado o: 18/03/2020

Fonte: DOG (Galego)Publicado o: 16/03/2020

Fonte: DOG (Galego)Publicado o: 15/03/2020

Fonte: DOG (Galego)Publicado o: 13/03/2020

Fonte: DOG (Galego)Publicado o: 12/03/2020

 

 Fuente: BOEPublicado el: 10/06/2020

Fuente: BOEPublicado el: 10/06/2020

Fuente: BOEPublicado el: 10/06/2020

Fuente: BOEPublicado el: 10/06/2020

Fuente: BOEPublicado el: 06/06/2020

Fuente: BOEPublicado el: 06/06/2020

Fuente: BOEPublicado el: 04/06/2020

Fuente: BOEPublicado el: 02/06/2020

Fuente: BOEPublicado el: 01/06/2020

Fuente: BOEPublicado el: 30/05/2020

Fuente: BOEPublicado el: 27/05/2020

Fuente: BOEPublicado el: 27/05/2020

Fuente: BOEPublicado el: 23/05/2020

Fuente: BOEPublicado el: 23/05/2020

Fuente: BOEPublicado el: 23/05/2020

Fuente: BOEPublicado el: 23/05/2020

Fuente: BOEPublicado el: 22/05/2020

Fuente: BOEPublicado el: 21/05/2020

Fuente: BOEPublicado el: 21/05/2020

Fuente: BOEPublicado el: 21/05/2020

Fuente: BOEPublicado el: 21/05/2020

Fuente: BOEPublicado el: 20/05/2020

Fuente: BOEPublicado el: 20/05/2020

Fuente: BOEPublicado el: 20/05/2020

Fuente: BOEPublicado el: 16/05/2020

Fuente: BOEPublicado el: 16/05/2020

Fuente: BOEPublicado el: 15/05/2020

Fuente: BOEPublicado el: 15/05/2020

Fuente: BOEPublicado el: 13/05/2020

Fuente: BOEPublicado el: 12/05/2020

Fuente: BOEPublicado el: 12/05/2020

Fuente: BOEPublicado el: 12/05/2020

Fuente: BOEPublicado el: 10/05/2020

Fuente: BOEPublicado el: 09/05/2020

Fuente: BOEPublicado el: 09/05/2020

Fuente: BOEPublicado el: 09/05/2020

Fuente: BOEPublicado el: 09/05/2020

Fuente: BOEPublicado el: 06/05/2020

Fuente: BOEPublicado el: 06/05/2020

Fuente: BOEPublicado el: 05/05/2020

Fuente: BOEPublicado el: 05/05/2020

Fuente: BOEPublicado el: 04/05/2020

Fuente: BOEPublicado el: 04/05/2020

Fuente: BOEPublicado el: 03/05/2020

Fuente: BOEPublicado el: 03/05/2020

Fuente: BOEPublicado el: 03/05/2020

Fuente: BOEPublicado el: 02/05/2020

Fuente: BOEPublicado el: 01/05/2020

Fuente: BOEPublicado el: 01/05/2020

Fuente: BOEPublicado el: 01/05/2020

Fuente: BOEPublicado el: 30/04/2020

Fuente: BOEPublicado el: 28/04/2020

Fuente: BOEPublicado el: 28/04/2020

Fuente: BOEPublicado el: 28/04/2020

Fuente: BOEPublicado el: 25/04/2020

Fuente: BOEPublicado el: 25/04/2020

Fuente: BOEPublicado el: 25/04/2020

Fuente: BOEPublicado el: 24/04/2020

Fuente: BOEPublicado el: 24/04/2020

Fuente: BOEPublicado el: 23/04/2020

Fuente: BOEPublicado el: 22/04/2020

Fuente: BOEPublicado el: 16/04/2020

Fuente: BOEPublicado el: 16/04/2020

Fuente: BOEPublicado el: 15/04/2020

Fuente: BOEPublicado el: 15/04/2020

Fuente: BOEPublicado el: 14/04/2020

Fuente: BOEPublicado el: 12/04/2020

Fuente: BOEPublicado el: 11/04/2020

Fuente: BOEPublicado el: 11/04/2020

Fuente: BOEPublicado el: 11/04/2020

Fuente: BOEPublicado el: 11/04/2020

Fuente: BOEPublicado el: 09/04/2020

Fuente: BOEPublicado el: 09/04/2020

Fuente: BOEPublicado el: 08/04/2020

Fuente: BOEPublicado el: 07/04/2020

Fuente: BOEPublicado el: 07/04/2020

Fuente: BOEPublicado el: 07/04/2020

Fuente: BOEPublicado el: 03/04/2020

Fuente: BOEPublicado el: 03/04/2020

Fuente: BOEPublicado el: 03/04/2020

Fuente: BOEPublicado el: 03/04/2020

Fuente: BOEPublicado el: 01/04/2020

Fuente: BOEPublicado el: 01/04/2020

Fuente: BOEPublicado el: 30/03/2020

Fuente: BOEPublicado el: 30/03/2020

Fuente: BOEPublicado el: 30/03/2020

Fuente: BOEPublicado el: 30/03/2020

Fuente: BOEPublicado el: 30/03/2020

Fuente: BOEPublicado el: 28/03/2020

Fuente: BOEPublicado el: 28/03/2020

  • Real Decreto 476/2020, de 27 de marzo, por el que se prorroga el estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 (BOE 28 de marzo de 2020).

Fuente: BOEPublicado el: 28/03/2020

Fuente: BOEPublicado el: 28/03/2020

Fuente: BOEPublicado el: 27/03/2020

Fuente: BOEPublicado el: 27/03/2020

Fuente: BOEPublicado el: 27/03/2020

Fuente: BOEPublicado el: 26/03/2020

Fuente: BOEPublicado el: 26/03/2020

Fuente: BOEPublicado el: 26/03/2020

Fuente: BOEPublicado el: 26/03/2020

Fuente: BOEPublicado el: 25/03/2020

Fuente: BOEPublicado el: 25/03/2020

Fuente: BOEPublicado el: 25/03/2020

Fuente: BOEPublicado el: 25/03/2020

Fuente: BOEPublicado el: 25/03/2020

Fuente: BOEPublicado el: 25/03/2020

Fuente: BOEPublicado el: 25/03/2020

Fuente: BOEPublicado el: 24/03/2020

Fuente: BOEPublicado el: 24/03/2020

Fuente: BOEPublicado el: 24/03/2020

Fuente: BOEPublicado el: 24/03/2020

Fuente: BOEPublicado el: 22/03/2020

Fuente: BOEPublicado el: 22/03/2020

Fuente: BOEPublicado el: 22/03/2020

Fuente: BOEPublicado el: 21/03/2020

Fuente: BOEPublicado el: 21/03/2020

Fuente: BOEPublicado el: 21/03/2020

Fuente: BOEPublicado el: 21/03/2020

Fuente: BOEPublicado el: 21/03/2020

Fuente: BOEPublicado el: 21/03/2020

Fuente: BOEPublicado el: 20/03/2020

Fuente: BOEPublicado el: 19/03/2020

Fuente: BOEPublicado el: 18/03/2020

Fuente: BOEPublicado el: 18/03/2020

Fuente: BOEPublicado el: 18/03/2020

Fuente: BOEPublicado el: 17/03/2020

Fuente: BOEPublicado el: 17/03/2020

Fuente: BOEPublicado el: 16/03/2020

Fuente: BOEPublicado el: 16/03/2020

Fuente: BOEPublicado el: 15/03/2020

Fuente: BOEPublicado el: 15/03/2020

Fuente: BOEPublicado el: 15/03/2020

Fuente: BOEPublicado el: 15/03/2020

Fuente: BOEPublicado el: 14/03/2020

Fuente: BOEPublicado el: 13/03/2020

Fuente: BOEPublicado el: 12/03/2020

Fuente: BOEPublicado el: 11/03/2020

Fuente: BOEPublicado el: 10/03/2020

 VER TODAS AS PUBLICACIÓNS