BANNER-CANAL-DE-DENUNCIAS.png

CANAL DE DENUNCIAS


1. INTRODUCIÓN

A Asociación de Empresarios de Redondela caracterízase por favorecer contornas de mellora competitiva, xerar oportunidades de negocio entre os seus socios, fomentar o desenvolvemento do tecido empresarial na comarca e achegar o mundo da empresa á comunidade na que participa.

Así mesmo, entre as actividades que diariamente desenvolve para dar cumprimento aos seus obxectivos, trata de estimular a implicación do tecido produtivo local no desenvolvemento e na participación da comunidade redondelana, o que pon de manifesto o seu alto compromiso social.

Desde a perspectiva dese alto compromiso social, AER garante a súa máis absoluto compromiso co bo funcionamento da institución, así como co goberno desta, presidido polos principios básicos de funcionamento dunha organización empresarial, como son a integridade, a transparencia e o servizo aos seus asociados/as e ao tecido empresarial da comarca.

En liña con isto, e para dar cumprimento á Lei 2/2023, do 20 de febreiro, reguladora da protección das persoas que informen sobre infraccións normativas e de loita contra a corrupción, AER implanta, no seu modelo de xestión, unha canle interna de denuncias, que pretende dotar ao sistema de mecanismo que permita informar de calquera irregularidade que relacionada coas actividades desenvolvidas pola asociación, poida parecer irregular, garantindo o anonimato, a confidencialidade, practícalas correctas de seguimento, así como a protección do informante.

Doutra banda, o sistema ten tamén como finalidade, favorecer a cultura da información, das infraestruturas de integridade da organización e o fomento esa cultura da información ou comunicación como mecanismo para previr e detectar ameazas ao interese público, así como ao interese da propia organización.

2. OBXECTO

Establecer un mecanismo de información, que teña carácter preferente, sobre as accións previstas no art. 2 da Lei 2/2023, do 20 de febreiro, reguladora da protección das persoas que informen sobre infraccións normativas e de loita contra a corrupción.

A través deste mecanismo preténdese ter acceso a información que poña en risco o interese público ou o da propia organización, e permita a realización das investigacións correspondentes, respectando os principios básicos de funcionamento que recolle a propia Lei mencionada no parágrafo anterior.

Para iso a organización previu dotarse dun sistema interno de seguimento.

3. ÁMBITO DE APLICACIÓN

O ámbito de aplicación da presente instrución será o recolleito na norma de aplicación, no seu artigo 2.

4. PROCEDEMENTO

Establécense neste apartado as condicións de funcionamento e elección de sistema de xestión da información, así como a determinación da canle de denuncia, cumprindo estes os requisitos esixidos pola norma de aplicación.

Así mesmo, o sistema contará cun Responsable do Sistema que terá a condición de titular do mesmo, e unha designación de suplente, que só poderá actuar en caso de ausencia prolongada do titular que impedise o desenvolvemento das investigacións dentro dos prazos legalmente establecidos.

4.1 O SISTEMA E O SEU FUNCIONAMENTO

O sistema de xestión da información será interno, así como a canle de denuncias, podéndose exercer o dereito á utilización deste a través da seguinte dirección de correo electrónico: info@empresasredondela.gal

O exercicio do dereito de denuncia tamén se poderá realizar verbalmente, e tamén mediante a petición de reunión presencial, que deberá celebrarse no prazo de sete días desde a solicitude, nese caso estarase ao disposto no art. 7 da Lei 2/2023, do 20 de febreiro, reguladora da protección das persoas que informen sobre infraccións normativas e de loita contra a corrupción.

No caso de que a denuncia se formule presencialmente, o informante terá que ser informado de que a comunicación será gravada e informaráselle dos seus dereitos en materia de tratamento de datos.

Coa elección do modelo sinalado, AER non utilizará canles externas de información subcontratados, sen prexuízo de que as persoas informantes poidan dirixir as súas denuncias ás autoridades competentes a través das canles que as mesmas poñen ao dispor de todas as persoas interesadas.

Recibida denuncia a través do sistema aquí implementado procederase como a continuación indícase:

A persoa denunciante recibirá un acuse de recibo da denuncia exposta no prazo de sete días desde a presentación desta, na mesma dirección utilizada para a denuncia ou onde a persoa informante indique na propia denuncia.

A confirmación de recepción da denuncia incorporará un código alfanumérico correlativo, que garantirá a confidencialidade da denuncia, así como permitirá á persoa informante o seguimento da denuncia presentada, antes da súa resolución final.

A resolución do proceso de denuncia finalizará no prazo máximo de tres meses a contar desde a recepción da comunicación, salvo que pola complexidade do tratamento da denuncia requira dunha ampliación deste que non poderá ser superior a tres meses máis, nese caso informásese debidamente á persoa denunciante.

A organización, no proceso de investigación que leve a cabo poderá solicitar da persoa informante canta información adicional, probas, comunicacións, #etc… sexan necesarias para a aclaración dos feitos, así como de terceiros/as que poidan achegan informacións, probas que permitan esclarecer os feitos denunciados.

Garántese o dereito da persoa afectada a ser informada e oída sobre os feitos que se lle atribúan, no tempo e forma que se considere adecuado para a correcta resolución do proceso.

O sistema garante a confidencialidade máis absoluta cando se utilicen as canles oficiais de denuncia. No caso de que as denuncias cheguen por canles non oficiais ou persoas non responsables da xestión do sistema, estes remitirán as mesmas ao responsable da xestión do sistema, e obríganse a manter a confidencialidade máis absoluta, non podendo revelar o contido desta nin ningunha información relativa a esta, baixo apercibimento da aplicación do réxime disciplinario correspondente (con obxecto de garantir isto o persoal recibirá formación específica na materia).

En todo momento, o sistema e as persoas implicadas na xestión de leste deben aplicar como máxima fundamental sobre a que radica a propia legalidade do sistema, a presunción de inocencia e a honra de cantas persoas póidanse ver involucradas e/o afectadas no proceso.

O sistema garante o respecto á normativa de aplicación en materia de protección de datos #de acordo con as disposicións que en cada momento prevexa a lexislación de aplicación.

No caso de que o proceso investigador levado a cabo con motivo da correspondente denuncia lance os máis mínimos indicios de que estes poidan ser constitutivos de delito, informarase de maneira inmediata ao Ministerio Fiscal. Se os feitos afectarán os intereses financeiros da Unión Europea, informarase á Fiscalía Europea.

4.2 CONTROL E ARQUIVO DAS ACTUACIÓNS

A Asociación levará un libro rexistro no que se recollerán, cronoloxicamente segundo o número de expediente asignado as informacións recibidas e as investigacións realizadas, garantíndose sempre a confidencialidade da información e os datos.

O rexistro estará a disposición, unicamente da Autoridade xudicial competente, que para poder acceder á mesma terao que facer mediante auto e no marco do correspondente procedemento xudicial.

4.3 CONSERVACIÓN DAS INFORMACIÓNS E AS INVESTIGACIÓNS

Segundo o legalmente establecido a conservación de informacións e investigacións manterase durante o período que sexa necesario e proporcionado para os efectos de dar cumprimento a cuantos requirimentos legais recóllense na norma de aplicación.

4.4 PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS

O tratamento dos datos persoais no desenvolvemento deste procedemento estará suxeito ao disposto no Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016, na Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos persoais e garantía dos dereitos dixitais, na Lei Orgánica 7/2021, do 26 de maio, de protección de datos persoais tratados para fins de prevención, detección, investigación e axuizamento de infraccións penais e execución de sancións penais.

O acceso aos datos persoais no sistema interno de información quedará limitado ao disposto no art. 32 da Lei 2/2023, do 20 de febreiro, reguladora da protección das persoas que informen sobre infraccións normativas e de loita contra a corrupción. Estarase aos disposto na mesma norma en todo o relativo á conservación e eliminación dos datos de carácter persoal.

5. RESPONSABILIDADES

AER, a súa responsabilidade será a correcta implantación do sistema da canle de denuncias, así como o cumprimento de todo cando ao relativo ao sistema de xestión desta canle e o sistema interno de información supoña.

Órgano de Dirección da Asociación, a súa responsabilidade será a aprobación do procedemento de xestión, da implantación do sistema e a canle de denuncias, así como a designación do responsable de xestión do sistema interno de información, así como da súa destitución ou cesamento se fose o caso, o que será debidamente notificado á A.I.I., a designación poderá realizarse a:

  • Persoa física, nese caso tratarase dun directivo da organización.
  • Órgano colexiado, nese caso, este órgano deberá delegar nun dos seus membros as facultades de xestión e tramitación dos expedientes.

Tamén será responsabilidade do Órgano de Dirección, asegurar a publicidade do sistema, así como garantir o coñecemento e a formación sobre o seu funcionamento a todas as persoas traballadoras da organización.

Responsable do Sistema Interno de Xestión da Información, será responsable de garantir a xestión do sistema con independencia e autonomía, respecto a os órganos de dirección, así como da tramitación dilixente de cuantos expedientes teña que iniciar.

6. DEFINICIÓNS

Canle interna de información: canle do que dispón a entidade para a presentación de información respecto das infraccións previstas no art. 2 da Lei 2/2023, do 20 de febreiro, reguladora da protección das persoas que informen sobre infraccións normativas e de loita contra a corrupción.

Informante: persoa que a través da canle de información denuncia calquera clase de incumprimento

nos termos da presente lei.

Sistema interno de Información: o Sistema interno de información é o leito preferente para informar sobre as accións ou omisións previstas no artigo 2, sempre que se poida tratar de maneira efectiva a infracción e se o denunciante considera que non hai risco de represalia

Responsable do Sistema Interno de Información: persoa física responsable da xestión do sistema, que será designado polo órgano de administración ou órgano colexiado da organización.

Tamén podería ser un órgano colexiado, nese caso, este órgano colexiado deberá facultar a un dos seus membros para a xestión do Sistema interno de información e de tramitación de expedientes de investigación

Procedemento de Xestión das Informacións: o procedemento establecerá as previsións necesarias para que o Sistema interno de información e as canles internas de información existentes cumpran cos requisitos establecidos nesta lei, segundo o establecido no seu art. 9