Transparencia

Transparencia

En atención ao disposto no artigo 3 da lei 19/2013, de 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno, presentamos neste apartado información para a transparencia da entidade: