BANNERS-CORONAVIRUS-WEB-ULTIMAS-MEDIDAS.jpg

A CRISE SANITARIA COVID-19. ÚLTIMAS MEDIDAS.Martes, 11 de xaneiro de 2022

RESOLUCIÓN do 7 de xaneiro de 2022, da Dirección Xeral de Saúde Pública, pola que se determinan os territorios para os efectos da aplicación da obriga de comunicación prevista na Orde do 27 de xullo de 2020 pola que se establecen medidas de prevención para dacer fronte á crise saitaria ocasionada pola COVID-19, en relación coa chegada á Comunidade Autónoma de Galicia de persoas procedentes doutros territorios.
Venres, 17 de decembro de 2021

ORDE do 14 de decembro de 2021 pola que se establecen medidas preventivas de seguridade sanitaria consistentes na exhibición de documentación que acredite o cumprimento de determinados requisitos para o acceso a certos establecementos e se prorrogan diversas ordes como consecuencia da situación epidemiolóxica derivada da COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia.
Xoves, 16 de decembro de 2021

ORDE do 15 de decembro de 2021 pola que se prorroga e se modifica a Orde do 22 de outubro de 2021, pola que se establecen medidas de prevención específicas como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada da COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia, e se modifica a Orde do 14 de setembro de 2021 pola ue se approba o novo Plan de hotalaría segura da Comunidade Autónoma de Galicia.
Martes , 29 de novembro de 2021

RESOLUCIÓN do 26 de novembro de 2021, da Dirección Xeral de Saúde Pública, pola que se determinan os territorios para os efectos da aplicación da obriga de comunicación prevista na Orde do 27 de xullo de 2020 pola que se establecen medidas de prevención para facer fronte á crise sanitaria ocasionada pola COVID-19, en relación coa chegada á Comunidade Autónoma de Galicia de persoas procedentes doutros territorios.

Xoves , 25 de novembro de 2021

ORDE do 25 de novembro de 2021 pola que se prorroga e se  modifica a Orde do 22 de outubro de 2021, pola que se establecen medidas de prevención específicas como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada da COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia e se modifica a Orde do 14 de setembro de 2021 pola que se aproba o novo Plan de hostalaría segura da Comunidade Autónoma de Galicia. 


Prorrógase ata as 00.00 horas do día 18 de decembro de 2021 a eficacia das medidas previstas na Orde do 22 de outubro de 2021.

Permítese a realización de cócteis e actos de recepción con aperitivo e público de pé que, no momento de retirada da máscara para o consumo, deben respectar a distancia interpersoal de seguridade entre persoas non conviventes. Os grupos de persoas de pé poderán ser de ata oito persoas no interior e quince na terraza.

 A prestación de servizos de hostalaría e restauración nos bares, nas cafetarías e nos restaurantes axustarase ás regras previstas na Orde do 14 de setembro pola que se aproba o novo Plan de hostalaría segura da Comunidade Autónoma de Galicia. Así mesmo, a ocupación máxima será de oito persoas no interior e quince persoas na terraza, por mesa ou agrupación de mesas.

Os establecementos de lecer nocturno, tales como discotecas, pubs, cafés-espectáculo, salas de festas, así como as salas de concertos que desenvolvan as súas actividades de forma análoga aos anteriores, axustaranse ao establecido pola Orde do 29 de setembro de 2021 pola que se aproba o novo Plan de lecer nocturno da Comunidade Autónoma de Galicia. Así mesmo, a ocupación máxima será de 8 persoas no interior e 15 persoas na terraza, por mesa ou agrupación de mesas.


As medidas previstas nesta orde terán efectos desde as 00.00 horas do día 27 de novembro de 2021 ata as 00.00 horas do día 18 de decembro de 2021


Venres, 19 de novembro de 2021

ORDE do 16 de novembro de 2021 pola que se aproba a exixencia de determinadas medidas de prevención específicas como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada da COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia no que se refire aos centros hospitalarios.


ORDE do 16 de novembro de 2021 pola que se prorroga a Orde do 6 de outubro de 2021 pola que se aproba a exixencia de determinadas medidas de prevención específicas como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada da COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia no que se refire á actividade dos albergues turísticos.
Martes, 16 de novembro de 2021

RESOLUCIÓN  do 12 de novembro de 2021, da Dirección Xeral de Saúde Pública, pola que se determinan os territorios para os efectos da aplicación da obriga de comunicación prevista na Orde do 27 de xullo de 2020 pola que se establecen medidad de prevención para facer fronte á crise sanitaria ocasionada pola COVID-19, en relación coa chegada á Comunidade Autónoma de Galicia de persoas procedentes doutros territorios.

Venres, 12 de novembro de 2021

ORDE do 9 de novembro de 2021 pola que se prorroga a Orde do 29 de septembro de 2021 pola que se aproba o ovo Plan de lecer nocturno da Comunidade Autónoma de Galicia.


RESUMO

Prorrógase ata as 00.00 horas do día 4 de decembro de 2021 a eficacia das medidas previstas na Orde do 29 de setembro  de 2021 pola que se aproba o novo Plan de lecer nocturno da Comunidade Autónoma de Galicia na súa redacción vixente.

Martes, 02 de outubro de 2021


RESOLUCIÓN do 29 de outubro de 2021, da Dirección Xeral Pública, pola que se determinan os territorios para os efectos da aplicación da obriga de comunicación prevista na Orde do 27 de xullo de 2020 pola que se establecen medidas de prevención para facer fronte á crise sanitaria ocasionada pola COVID-19, en relación coa chegada á comunidade Autónoma de Galicia de persoas procedentes doutros territorios.
Xoves, 28 de outubro de 2021

ORDE do 26 de outubro de 2021 pola que se modifica a Orde do 22 de outubro de 2021 pola que se establecen medidas específicas como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada da COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia e se modifica a Orde do 14 de setembro de 2021 pola que se aproba o novo Plan de hostalaría segura da Comunidade Autónoma de Galicia.

Venres, 22 de outubro de 2021


ORDE do 22 de outubro de 2021 pola que se establecen medidas de prevenciónespecíficas como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxicaderivada da COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia e se modifica aOrde do 14 de setembro de 2021 pola que se aproba o novo Plan de hostalaríasegura da Comunidade Autónoma de Galicia.ORDE do 21 de outubro de 2021 pola que se prorroga e se modifica a Orde do29 de setembro de 2021 pola que se aproba o novo Plan de lecer nocturno daComunidade Autónoma de Galicia.

Xoves, 21 de outubro de 2021


RESOLUCIÓN do 21 outubro de 2021, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Sanidade, pola que se dá publicidade ao Acordo do Consello de Xunta de Galicia, do 21 de outubro de 2021, polo que se declara a finalización da situación de emerxencia sanitaria no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia, declarada polo Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 13 de marzo de 2020 como consecuencia da evolución da epidemia do coronavirus COVID-19.


Martes, 19 de outubro de 2021

RESOLUCIÓN do 15 de outubro de 2021, da Dirección Xeral de Saúde Pública, pola que se determinan os territorios para os efectos da aplicación da obriga de comunicación prevista na Orde do 27 de xullo de 2020 pola que se establecen medidas de prevención para facer fronte á crise sanitaria ocasionada pola COVID-19, en relación coa chegada á Comunidade Autónoma de Galicia de persoas procedentes doutros territorios.Venres, 8 de outubro de 2021

ORDE do 6 de outubro de 2021 pola que se aproba a exixencia de determinadas medidas de prevención específicas como consecuencias da evolución da situación epidemiolóxica derivada da COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia no que se refire á activiade dos albergues turísticos.


RESUMO:


- Poderase ocupar nos albergues turísticos ata un 75 % das prazas dos espazos de aloxamento compartido sempre que todas as persoas maiores de 12 anos dispoñan dun certificado emitido polo servizo público de saúde ou por un laboratorio oficial autorizado.

Non será necesaria a exhibición de documentación para o aloxamento cando a ocupación dos espazos de aloxamento compartido non supere o 50 % da súa capacidade máxima, nin cando todos os ocupantes realicen o Camiño en todas as súas etapas no territorio galego nun mesmo grupo «burbulla» ou de convivencia estable.


As medidas previstas nesta orde terán efectos desde as 00.00 horas do día seguinte ao da súa publicación e ata as 00.00 horas do día 30 de outubro.
Xoves, 30 de setembro de 2021

ORDE do 30 de setembro de 2021 pola que se regula o procedemento e se aproba e se dá publicidade ao modelo de solicitude de prórroga de expedientes relativos a procedementos de regulación de emprego vinculados á COVID-19 vixentes na data do 30 de setembro de 2021 (código de procedemento TR820H).

Xoves, 23 de setembro de 2021

ORDE do 23 de setembro de 2021 pola que se modifica a Orde do 14 de setembro de 2021 pola que se aproba o novo Plan de hostalaría segura da Comunidade Autónoma de Galicia.


Contidos da formación do persoal da hostalaría e restauración no contexto da COVID-19 e procedementos para a validación da formación.A Xunta de Galicia no prazo máximo de 10 días, porá á disposición dos profesionais do sector unha plataforma de formación para acceder aos contidos de cada nivel e obter a certificación oportuna de forma gratuíta. O acceso será a través da páxina web:

https://www.turismo.gal/galiciadestinoseguro/ formacion-niveis-covid-19.


- Alí atoparanse as dúas opcións para acceder aos contidos da formación básica e da formación avanzada.

- Os contidos poderán visualizarse cantas veces se considere conveniente.

- Tras a visualización dos contidos, o alumnado deberá rexistrarse para solicitar o acceso á proba que corresponda.

- A cada alumno que o solicite, enviaráselle por correo electrónico a ligazón para realizar a proba.

- Se a proba é superada, remitiráselle o certificado tamén por correo electrónico.


ORDE do 22 de setembro de 2021 pola que se modifica a Orde do 25 de xuño de 2021 pola que se establecen medidas de prevención específicas como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada da COVID-19 na Comunidade Autonómica de Galicia.


- A realización de actos e reunións laborais, institucionais, académicos, profesionais, sindicais, de representación de traballadores e administrativos, actividades en centros universitarios, educativos, de formación e ocupacionais, congresos e outros eventos poderá desenvolverse,  nos concellos enumerados nas letras B, C e D, sen superar o setenta e cinco por cento da capacidade permitida, sempre que o público asistente permaneza sentado.


-  No referente á celebración dos espectáculos musicais/artísticos ao aire libre, aqueles organizados con público de pé unicamente poderán desenvolverse nos concellos enumerados na letra D do anexo II, sen superar o 33 % da superficie útil do recinto, de xeito que cada persoa dispoña de tres metros cadrados.

- Aqueles espectáculos musicais organizados con público sentado poderán desenvolverse sen superar, nos concellos enumerados nas letras B, C e D, o setenta e cinco por cento da capacidade permitida.

- Centros de lecer infantil:

 Nos concellos indicados nas letras B, C e D do anexo II, os centros de lecer infantil poderán desenvolver a súa actividade cunha capacidade máxima do 75 % e unha ratio dun monitor por cada dez participantes.

Os grupos serán de dez nenos/as nas actividades tanto no interior coma no exterior.

Os nenos/as dun grupo non poderán interactuar cos que integren outros grupos.


As medidas previstas nesta orde producirán efectos desde as 00.00 horas do día 25 de setembro de 2021. Xoves, 16 de setembro de 2021

ORDE do 16 de setembro de 2021 pola que se prorroga e se modifica a Orde do 25 de xuño de 2021 pola que se establecen medidas de prevención específicas como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada da COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia.


- Prorrógase ata as 00.00 horas do día 2 outubro de 2021 a eficacia das medidas previstas.

- Mantense a suspensión da exixencia da exhibición de documentación para o acceso a determinados establecementos.

- A prestación de servizos de hostalaría e restauración en bares, cafetarías e restaurantes axustarase ás regras previstas no novo Plan de hostalaría segura da Comunidade Autónoma de Galicia

- A ocupación máxima será de oito persoas no interior e quince persoas na terraza por mesa ou agrupación de mesas.


As medidas previstas nesta orde terán efectos desde as 00.00 horas do día 18 de setembro de 2021.


Viernes, 10 de setembro de 2021

ORDE do 9 de setembro de 2021 pola que se modifica o anexo da Orde do 21 de xullo de 2021 pola que se establecen medidad cualificadas de prevención para facer fronte á evolución da situación epidemiolóxica derivada da COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia e que precisan de autorización xudicial para a súa eficacia.


ORDE do 9 de setembro de 2021 pola que se modifica a Orde do 25 de xuño de 2021 pola que se establecen medidas de prevención específicas como consecuencia da evolución da situación epidemióloxica derivada da COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia.


Nivel de Redondela desde as 00.00 horas do día 11 de setembro: nivel de restrición media-baixaMartes, 7 de setembro de 2021


RESOLUCIÓN do 3 de setembro de 2021, da Dirección Xeral de saúde Pública, pola que se determinan os territorios para os efectos da aplicación da obriga de comunicación prevista na Orde do 27 de xullo de 2020 pola que se establecen medidas de prevención para facer fronte á crise sanitaria ocasionada pola COVID-19, en relación coa chegada á Comunidade Autónoma de Galicia de persoas procedentes doutors territorios.
Venres, 3 de setembro de 2021

ORDE do 1 de setembro de 2021 pola que se prorroga e se modifica o anexo da Orde do 21 de xullo de 2021 pola que se establecen medida cualificadas de prevención para facer fronte á evolución da situación epidemiolóxica derivada da COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia e que precisan de autorización xudicial para a súa eficacia.
Xoves, 2 de setembro de 2021


ORDE do 1 de setembro de 2021 pola que se prorroga e se modifica a Orde do 25de xuño de 2021 pola que se establecen medidas de prevención específicas comoconsecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada da COVID-19na Comunidade Autónoma de Galicia e se mantén a suspensión da exixencia daexhibición de documentación para o acceso a determinados establecementosprevista nela e na Orde do 1 de xullo de 2021 pola que se aproba o Protocolopara a reactivación do lecer nocturno no marco da crise sanitaria ocasionadapola COVID-19, e se substitúe por unha regulación transitoria e provisional. 


Nivel de Redondela desde as 00.00 horas do día 4 de setembro: nivel de restrición media.


Resumo:

-Prorrógase ata as 00.00 horas do día 18 de setembro de 2021 a eficacia das medidas previstas na Orde do 25 de xuño de 2021.

-  Mantense a suspensión da exixencia da exhibición de documentación para o acceso a determinados establecementos

-A exixencia desta documentación substitúese pola regulación transitoria e provisional prevista nos puntos terceiro, cuarto, quinto e sexto da Orde do 20 de agosto de 2021e na Orde do 1 de xullo de 2021 pola que se aproba o Protocolo para a reactivación do lecer nocturno no marco da crise sanitaria ocasionada pola COVID-19, e se substitúe por unha regulación transitoria e provisional.

-Sen prexuízo do indicado, as autoridades sanitarias, recomendan que só se acceda ao interior dos locais de hostalaría e restauración, e xogos e apostas situados nos concellos con nivel alto de restrición, recollidos na letra B do anexo II da Orde do 25 de xuño de 2021 pola que se establecen medidas de prevención específicas como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada da COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia, cando se cumpra algunha das seguintes condicións:

1º. Que a persoa conte coa pauta completa dunha vacina contra a COVID-19 para a

cal se concedeu unha autorización de comercialización de conformidade co Regulamento

(CE) nº 726/2004.

 

2º. Que a persoa dispoña dunha proba diagnóstica de infección activa (PDIA) negativa. No caso dos tests rápidos de antíxenos, deberán estar enumerados na lista común

e actualizada de tests rápidos de antíxenos da COVID-19 establecida sobre a base da

Recomendación 2021/C 24/01, do Consello de Europa. A proba debe ser realizada nas

últimas 72 horas anteriores.

 

3º. Que a persoa se recuperase dunha infección polo SARS-CoV-2 diagnosticada e que

estea no período comprendido entre o día 11 e o 180, ambos incluídos, despois da PDIA

positiva.


Eficacia: 

1. As medidas previstas nesta orde terán efectos desde as 00.00 horas do día 4 de setembro.

 

2. A eficacia da regulación transitoria e provisional, substitutiva da medida de prevención consistente na exixencia da exhibición de documentación para o acceso a determinados establecementos, estenderase ata o momento en que se publique a orde que levante a suspensión da indicada medida de prevención, unha vez que sexa autorizada xudicialmente, de ser o caso. No caso de non ser autorizada xudicialmente, a eficacia desta regulación transitoria e provisional manterase ata súa substitución polas correspondentes medidas de prevención que estableza a Consellería de Sanidade.

 

3. No caso das celebracións e eventos en establecementos de restauración para os días 4 e 5 de setembro que xa estivesen concertados antes do día 3 de setembro, non serán aplicables as limitacións que sexan consecuencia da elevación do nivel de restrición, ben que estas celebracións e eventos deberán ser comunicados polos titulares dos establecementos á correspondente xefatura territorial da Consellería de Sanidade para que se poidan adoptar as medidas ou efectuar as recomendacións pertinentes.
Venres, 27 de agosto de 2021


ORDE do 25 de agosto de 2021 pola que se modifica o anexo da Orde do 21 de xullo de 2021 pola que se establecen medidas cualificadas de prevención para facer fronte á evolución da situación epidemiolóxica derivada da COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia e que precisan de autorización xudicial para súa eficacia.


ORDE do 27 de agosto de 2021 pola que se modifica o anexo II da Orde do 25 de xuño de 2021 pola que se establecen medidas de prevención específicas como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada da COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia.
Xoves, 26 de agosto de 2021


ORDE do 25 de agosto de 2021 pola que se modifica o anexo II da Orde do 25 de xuño de 2021 pola que se establecen medidas de  prevención específicas como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada da COVID-19 na Comunidade Autonoma de Galicia.


Martes, 24 de agosto de 2021


RESOLUCIÓN do 20 de agosto de 2021, da Dirección Xeral de Saúde Pública, en que se determinan os territorios para os efectos da aplicación da obriga de comunicación prevista na Orde do 27 de xullo de 2020 pola que se establecen medidas de prevención para facer fronte á crise sanitaria ocasionada pola COVID-19, en relación coa chegada á Comunidade Autónoma de Galicia de persoas procedentes doutros territorios.
Venres, 20 de agosto de 2021


ORDE do 19 de agosto de 2021 pola que se prorroga e se modifica o anexo da Orde do 21 de xullo de 2021 pola que se establecen medidas cualificadas de prevención para facer fronte á evolución da situación epidemiolóxica derivada da COVID-19 na Comunidade Auntónoma de Galicia e que precisan de autorización xudicial para a súa eficacia.


ORDE do 20 de agosto de 2021 pola que se prorroga e se modifica a Orde do 25 de xullo de 2021 pola que se establecen medidas de prevención específicas como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada da COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia e se mantén a suspensión da exixencia da exhibición da documentación para o acceso a determindaos establecementos prevista nela e na Orde do 1 de xullo de 2021 pola que se aproba o Protocolo para a reactivación do lecer nocturno no marco da crise sanitaria ocasionada pola COVID-19, e se substitúe por unha regulación transitoria e provisional.


A prestación de servizos de hostalaría e restauración en bares, cafetarías e restaurantes axustarase ás seguintes regras, en función dos datos epidemiolóxicos existentes nos correspondentes concellos: 


Nos concellos enumerados na letra B do anexo II da presente orde, os establecementos poderán prestar servizos de recollida no local e de consumo a domicilio, de entrega a domicilio e de terraza co 75% da capacidade máxima permitida con base na correspondente licenza municipal ou do que sexa autorizado para este ano, nocaso de que a licenza sexa concedida por primeira vez, e tamén de servizo no interior cunha ocupación do 30%. Non se poderá prestar servizo na barra.

- Deberá asegurarse que se mantén a debida distancia de seguridade interpersoal entre as mesas ou, de ser o caso, as agrupacións de mesas, e a ocupación máxima será de seis persoas no interior e dez persoas na terraza, por mesa ou agrupación de mesas.

- O horario de peche ao público será ás 23.00 horas. Os establecementos que utilicen a opción de ampliar o seu horario ata a 1.00 horas deberán cumprir os requisitos que se determinan para este caso no número 2 deste punto e nas medidas aprobadas pola consellería competente en materia de sanidade no marco do Plan de hostalaría segura, e sen que se poidan admitir novos clientes a partir das 00.00 horas.


Regulación transitoria dos establecementos de lecer nocturno


Os establecementos de lecer nocturno situados nos concellos enumerados nas letras A e B do anexo II da dita orde poderán prestar servizos de terraza co 75% da capacidade máxima permitida.


Modifícase o número 2 do punto 3.10 (hoteis, albergues, aloxamentos turísticos)

Os albergues poderán manter a ocupación máxima das prazas dos espazos de aloxamento de uso compartido sempre que os peregrinos realicen o Camiño en todas as súas etapas no territorio galego nun mesmo grupo «burbulla» ou de convivencia estable.

Para estes efectos, fomentarase a constitución destes grupos de convivencia estable para a realización do Camiño e o aloxamento compartido na rede pública e privada de albergues de Galicia. Para a acreditación da constitución dos grupos de convivencia estable para o aloxamento compartido admitirase a declaración responsable por parte dos membros do grupo, sen que, unha vez feita, poidan admitirse novos membros. Cando o aloxamento compartido non sexa dun grupo de convivencia estable, a ocupación máxima das prazas nos espazos de aloxamento compartido será do 50 %.


As medidas previstas nesta orde terán efectos desde as 00.00 horas do día 21 de agosto.Luns, 16 de agosto de 2021

ORDE do 16 de agosto de 2021 pola que se modifican o anexo II da Orde do 25 de xuño de 2021 pola que se establecen medidas de prevención específicas como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada da COVID-19 na Comunidade Autonómica de Galicia, e o anexo da Orde do 21 de xullo de 2021 pola que se enstablecen medidas cualificadas de prevención para facer fronte á evolución da situación epidemiolóxica derivada da COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia e que precisan de autorización xudicial para a súa eficacia.

Venres, 13 de agosto de 2021

ORDE do 11 de agosto de 2021 pola que se modifica o anexo da Orde do 21 de xullo de 2021 pola que se establecen medidas cualificadas de prevención para facer fronte á evolución da situación epidemiolóxica derivada da COVID-19 na comunidade Autónoma de Galicia e que precisan de autorización xudicial para a súa eficacia.


ORDE do 13 de agosto deo 2021 pola que se modifica a Orde do 25 de xuño de 2021 pola que se establecen medidas de prevención específicas como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada da COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia e se suspende a exixencia da exhibición de documentaciñon para o acceso a determinados establecementos prevista nela e na Orde do 1 de xullo de 2021 pola que se aproba o Protocolo para a reactivación do lecer nocturno no marco da crise sanitaria ocasionada pola COVID-19, e se substitúe por unha regulación transitoria e provisional.


RESUMO:


- Suspéndese a exixencia da exhibición de documentación para o acceso a determinados establecementos.

- Recomendan que só se acceda ao interior dos locais de hostalaría e restauración e xogos e apostas situados nos concellos con nivel alto de restrición, recollidos na letra B do anexo II:


1º. Que a persoa conta coa pauta completa dunha vacina contra a COVID-19 para a cal se concedeu unha autorización de comercialización de conformidade co Regulamento (CE) nº 726/2004.

2º. Que a persoa dispón dunha proba diagnóstica de infección activa (PDIA) negativa. No caso dos tests rápidos de antíxenos, deberán estar enumerados na lista común e actualizada de tests rápidos de antíxenos da COVID-19 establecida sobre a base da Recomendación 2021/ C 24/01, do Consello de Europa. A proba debe ser realizada nas últimas 72 horas anteriores.

3º. Que a persoa se recuperou dunha infección polo SARS-CoV-2 diagnosticada e está no período comprendido entre o día 11 e o 180, ambos incluídos, despois da PDIA positiva.

- Nos concellos enumerados na letra B do anexo II da presente orde, os establecementos poderán prestar servizos de recollida no local e de consumo a domicilio, de entrega a domicilio e de terraza co 50% da capacidade máxima permitida con base na correspondente licenza municipal ou do que sexa autorizado para este ano, no caso de que a licenza sexa concedida por primeira vez, e tamén de servizo no interior cunha ocupación do 30%. Non se poderá prestar servizo na barra.


As medidas previstas nesta orde terán efectos desde as 00.00 horas do día 14 de agosto.
Xoves, 05 de agosto de 2021

ORDE do 5 de agosto de 2021 pola que se prorroga e se modifica a Orde do 25 de xuño de 2021 pola que se establecen medidas de prevención específicas como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada da COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia.


Hoxe publicánse as novas medidas de prevención adoptadas polas autoridades sanitarias que entrarán en vigor desde as 00:00 horas do día 7 de agosto.


- Prórroga da eficacia das medidas previstas na Orde do 25 de xuño de 2021 pola que se establecen medidas de prevención específicas como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada da COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia.


En Redondela continúan as mesmas restriccións que a semana pasada ao estar o municipio no grupo de Concellos con nivel de restricción alta (grupo B). 

Lembra:

LIMITACIÓNS  DA PERMANENCIA DE  PERSOAS E GRUPOS EN ESPAZOS PÚBLICOS OU PRIVADOS

 • Limítase a permanencia en grupos  ata un máximo de seis persoas, en espazos pechados e dez persoas, en espazos abertos ou ao aire libre, sexan de uso público ou privado, agás que se trate de conviventes.ou agás que os encontros se produzan exclusivamente entre persoas de dúas unidades de convivencia diferentes.
 • Entre a 1.00 e as 6.00 horas, a permanencia de grupos de persoas  quedará limitada aos constituídos exclusivamente por persoas conviventes.

ESTABLECEMENTOS DE HOSTALARÍA E RESTAURACIÓN

 • Permitido consumo no interior con limitación 50% . A ocupación máxima será de 6 persoas por mesa ou agrupación de mesas, no caso de persoas non conviventes.
 • Non está permitido o consumo en barra
 • Nas terrazas ao aire libre: Limitación ao 50% das mesas permitidas. A ocupación máxima será de 10 persoas por mesa ou agrupación de mesas, no caso de persoas non conviventes.
 • Para o acceso requiriráselles ás persoas maiores de 12 anos a presentación dun certificado.
 • Os clientes poden quitar a máscara exclusivamente no momento do consumo.
 • Horario do peche ao público: as 23:00 horas ca opción de pechar as 1:00 horas sempre que cumpran os requisitos establecidos no marco do Plan de Hostalaría segura .Non se pode admitir novos clientes a partir das 00.00 horas.
 • Permítese a recollida no local para consumo no domicilio ata as 1.00 horas.
 • Permítese a entrega a domicilio ata as 1.00 horas.


ESTABLECEMENTOS DE LECER NOCTURNO

 • Unicamente servizo nas terrazas ao aire libre, para o consumo e o servizo sentado na mesa, co 50%  da capacidade máxima permitida. A ocupación máxima será de dez persoas por mesa ou agrupación de mesas
 • Non estará permitida a instalación de barras para o consumo ou o servizo nelas a clientes da terraza.
 • O horario máximo de peche será á 1.00 horas.

HOTEIS, ALOXAMENTOS TURÍSTICOS E CAMPAMENTOS XUVENÍS

 • Zonas comúns dos hoteis, albergues e aloxamentos  turísticos: 50% da súa  capacidade.
 • Albergues turísticos: 30% da súa capacidade agás grupos ou unidade familiar.
 • Campamentos xuvenís: 70% da súa capacidade e en tendas de campaña 50% da súa capacidade.

Venres, 30 de xullo de 2021


ORDE do 29 de xullo de 2021 pola que se modifica o anexo da Orde do 21 de xullo de 2021 pola que se establecen medidas cualificadas de prevención para facer fronte á evolución epidemiolóxica derivada da COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia e que precisan da autorización xudicial para a súa eficacia.

Concellos en que son aplicables as limitacións de permanencia de grupos de persoas aos constituídos exclusivamente por persoas conviventes entre a 1.00 e as 6.00 horas.

Concellos con nivel de restrición máxima (Grupo A).

Concellos con nivel de restrición alta (Grupo B).
Xoves, 29 de xullo de 2021


ORDE do 29 de xullo de 2021 pola que se modifica o anexo II da Orde don 25 de xuño de 2021, pola que se establecen medidas específicas como consecuencia da situación epidemiolóxica derivada da COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia.As medidas previstas nesta orde terán efecto desde as 00:00 horas do día 31 de xullo de 2021

DEBIDO A QUE REDONDELA ENTRA A FORMAR PARTE DO GRUPO DE CONCELLOS CON NIVEL DE RESTRICCIÓN ALTA (GRUPO B) AS LIMITACIÓNS QUE LLE AFECTAN SON AS SEGUINTES.


LIMITACIÓNS  DA PERMANENCIA DE  PERSOAS E GRUPOS EN ESPAZOS PÚBLICOS OU PRIVADOS

 • Limítase a permanencia en grupos  ata un máximo de seis persoas, en espazos pechados e dez persoas, en espazos abertos ou ao aire libre, sexan de uso público ou privado, agás que se trate de conviventes.ou agás que os encontros se produzan exclusivamente entre persoas de dúas unidades de convivencia diferentes.
 • Entre a 1.00 e as 6.00 horas, a permanencia de grupos de persoas  quedará limitada aos constituídos exclusivamente por persoas conviventes.


Excepcións:
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210723/2709/AnuncioC3K1-220721-2_gl.pdf

 • Os parques e xardins públicos e praias pecharán entre as 00:00 e as 6:00 horas .  (Lei 8/2008, do 10 de xullo)USO DA MÁSCARA

 • A máscara será obrigatoria en todo momento para as persoas de seis ou máis anos en espazos pechados de uso público ou abertos ao público, aínda que se poida garantir a distancia de seguridade interpersoal de 1,5 metros.
 • Na vía pública e en  espazos ao aire libre, e en ambos casos , cando a  aglomeración de persoas  impidan  manter a distancia de seguridade interpersoal de 1,5 metros.
 • Nos medios de transporte públicos e privados complementarios de viaxeiros en vehiculos de ata nove prazas .
 • Nas actividades no ámbito laboral desenvolvidas en espazos  interiores , comúns ou de uso colectivo ou en calquera outra dependencia en que estean varios traballadores/as e/ou clientes será tamén obrigatorio o seu uso.
 • Tamén será obrigatoria para os accesos, desprazamentos e paseos nas praias e piscinas, cando se produzan aglomeracións de persoas que impidan a distancia de seguridade interpersoal de 1,5 metros.… así como nos vestiarios.


EXCEPCIÓNS:

 • Persoas que presenten algún tipo de enfermidade ou dificultade respiratoria que se poida ver agravada polo uso da máscara ou que, pola súa situación de discapacidade ou dependencia, non dispoñan de autonomía para quitar a máscara, ou ben presenten alteracións de conduta que fagan inviable a súa utilización.
 • Nos vehículos de turismo, cando todas as persoas ocupantes convivan no mesmo domicilio.
 • No mar, praias e piscinas no momento do baño e mentres se permaneza nun espazo determinado, sempre que se poida garantir a distancia de seguridade interpersoal entre todas as persoas usuarias non conviventes.
 • Nos establecementos de hostalaría e restauración, exclusivamente nos momentos estritamente necesarios para comer ou beber.
 • No exercicio de deporte individual en espazos ao aire libre, exclusivamente durante a realización da práctica deportiva, sempre que, tendo en conta a posible concorrencia de persoas e as dimensións do lugar, poida garantirse o mantemento, en todo momento, da distancia de 1,5 metros con outras persoas ou deportistas non conviventes. Non obstante, deberá usarse a máscara na práctica do deporte nas vías públicas, como rúas, avenidas, paseos, prazas e camiños de tránsito público, ou outros lugares que sexan lugar de circulación habitual de viandantes e polos que circulen de feito nese momento.
 • Na práctica do deporte no medio acuático, sexa este natural ou artificial.


VIDA SOCIAL E COMUNITARIA

 • Lugares de culto: 75% da súa capacidade máxima permitida.
 • Velorios: 10 persoas  por túmulo sexan ou non conviventes  e 25 espazos abertos.
 • Enterramento ou despedida para a cremación: 50 persoas sexan ou non convive ntes.
 • Actos e reunión laborais, institucionais, académicos ou profesionais, congresos y otros eventos : 75% da capacidade autorizada do local sempre que o público permaneza sentado e cun limite máximo  500 persoas en locais pechados e 1000 persoas  ao aire libre.
 • Bibliotecas e arquivos, museos, salas de exposición, monumentos e outros equipamentos culturais: 75% da súa capacidade máxima permitida. Actividades culturais: 10 persoas no interior e  grupos de ata 20 persoas  no exterior sexan ou non conviventes excluído o monitor ou guía.
 • Competicións deportivas con público , cines, teatros, auditorios, : 75% da súa capacidade máxima permitida. Límite de 500 persoas en locais pechados e 1000 persoas en locais ao aire libre. O público deberá permanecer sentado.
 • Deberá existir un rexistro de asistentes ao evento, que deberá ser custodiado durante o mes seguinte coa información de contacto


PRAIAS E PISCINAS

 • Superficie da praia para cada usuario: debe manter a distancia de seguridade interpersoal de 1,5 metros
 • No caso das piscinas ao aire libre e cubertas:  50% da capacidade máxima
 • Duchas e lavapés ao aire libre: 1 persoa por dispositivo agás no caso de persoas que necesiten asistencia.
 • Duchas en instalación pechadas:: 50 % teñan ou non cabinas.
 • Vestiarios e aseos en todas as instalacións: 100 % naqueles que  dispoñen de  cabinas e 50 % se non despoñen delas.
 • Grupos: Máximo dez persoas non conviventes.
 • Persoas conviventes: Sen límite máximo
 • Uso obrigatorio da máscara: Accesos, desprazamentos e paseos, cando se produzan aglomeracións de persoas que impidan a distancia de seguridade interpersoal de 1,5 metros.​


DESPRAZAMENTOS EN VEHÍCULOS PARTICULARES

 • Respectaranse as limitacións para grupos de persoas no correspondente ámbito territorial.
 • Deberase usar sempre máscara dentro do vehículo cando se trate de persoas non conviventes.


ESTABLECEMENTOS DE HOSTALARÍA E RESTAURACIÓN

 • Permitido consumo no interior con limitación 50% . A ocupación máxima será de 6 persoas por mesa ou agrupación de mesas, no caso de persoas non conviventes.
 • Non está permitido o consumo en barra
 • Nas terrazas ao aire libre: Limitación ao 50% das mesas permitidas. A ocupación máxima será de 10 persoas por mesa ou agrupación de mesas, no caso de persoas non conviventes.
 • Para o acceso requiriráselles ás persoas maiores de 12 anos a presentación dun certificado.
 • Os clientes poden quitar a máscara exclusivamente no momento do consumo.
 • Horario do peche ao público: as 23:00 horas ca opción de pechar as 1:00 horas sempre que cumpran os requisitos establecidos no marco do Plan de Hostalaría segura .Non se pode admitir novos clientes a partir das 00.00 horas.
 • Permítese a recollida no local para consumo no domicilio ata as 1.00 horas.
 • Permítese a entrega a domicilio ata as 1.00 horas.


ESTABLECEMENTOS DE LECER NOCTURNO

 • Unicamente servizo nas terrazas ao aire libre, para o consumo e o servizo sentado na mesa, co 50%  da capacidade máxima permitida. A ocupación máxima será de dez persoas por mesa ou agrupación de mesas
 • Non estará permitida a instalación de barras para o consumo ou o servizo nelas a clientes da terraza.
 • O horario máximo de peche será á 1.00 horas.

HOTEIS, ALOXAMENTOS TURÍSTICOS E CAMPAMENTOS XUVENÍS

 • Zonas comúns dos hoteis, albergues e aloxamentos  turísticos: 50% da súa  capacidade.
 • Albergues turísticos: 30% da súa capacidade agás grupos ou unidade familiar.
 • Campamentos xuvenís: 70% da súa capacidade e en tendas de campaña 50% da súa capacidade.


ESTABLECEMENTOS E LOCAIS COMERCIAIS QUE NON FORMEN PARTE DE CENTROS OU PARQUES COMERCIAIS

 • Establecemento retallistas e de actividades de servizos profesionais:  Límite do 75% da súa capacidade total.
 • O horario de peche será o que teñan fixado, de acordo coa normativa vixente.


ESTABLECEMENTOS QUE TEÑAN A CONDICIÓN DE CENTROS E PARQUES COMERCIAIS, OU QUE FORMEN PARTES DELES E GRANDES SUPERFICIES

 • Establecemento retallista e de actividades de servizos profesionais:  Límite do 75% de capacidade total.
 • O horario de peche será o que teñan fixado, de acordo coa normativa vixente.
 • A capacidade das zonas comúns dos centros e parques comerciais queda limitada ao 75 %.
 • No caso de establecementos ou locais distribuídos en varios andares: Límite do  75% de capacidade total en cada un deles.
 • Non se permitirá a permanencia de clientes nas zonas comúns, excepto para o tránsito entre os establecementos.
 • Zonas infantís, ludotecas ou áreas de descanso deben permanecer pechadas.


MERCADOS AO AIRE LIBRE

 • Mercados con menos de 250 postos autorizados: 100% dos postos habituais ou autorizados.
 • Mercados entre 150-250 postos autorizados: 75% dos postos habituais ou autorizados.
 • Mercados con máis de 250 postos autorizados: 75% dos postos habituais ou autorizados.

CENTROS DE LECER INFANTIL

 • Non se poderá  desenvolver actividades no interior .
 • Terrazas ou xardín exterior  capacidade máxima 50% .
 • Grupos dun máximo de dez nenos / nenas .


ACTIVIDADES DE TEMPO LIBRE PARA A POBOACIÓN INFANTIL E XUVENIL E ALBERGUES E CAMPAMENTOS XUVENÍS

 • Ao aire libre: 70 % da súa capacidade máxima cun máximo de 125 participantes excluído o persoal monitor.
 • Espazos pechados: 70 % da súa capacidade máxima cun máximo de 50 participantes excluído o persoal monitor.
 • Actividades en grupo: máximo 10 participantes , excluído o monitor.
 • Albergues e campamentos xuvenís:  70 % da súa capacidade máxima
 • Campamentos en tendas de campaña:  50 % da súa capacidade máxima


ACTIVIDADE DEPORTIVA

Non federada:

 • Ao aire libre  en grupos de ata dez persoas, sexan ou non conviventes sen contar o monitor ou guía.
 • En instalacións deportivas cubertas: de forma individual ou en grupos de ata seis persoas, sexan ou non conviventes sen contar o monitor ou guía coa utilización de máscara,
 • Instalacións deportivas cubertas: límite 50% da capacidade máxima permitida.
 • Uso deportivo de piscinas ao aire libre ou cubertas: 50 %.
 • Duchas e lavapés ao aire libre: 1 persoa por dispositivo agás no caso de persoas que necesiten asistencia.
 • Duchas en instalación pechadas:: 50 % teñan ou non cabinas.
 • Vestiarios e aseos en todas las instalacións : 100 % cabinas e 50 % non cabinas.


Federada:

 • Axustarase aos correspondentes protocolos Fisicovid-Dxtgalego aprobados.


ACADEMIAS, AUTOESCOLAS E CENTROS PRIVADOS DE ENSINO NON REGRADO E CENTROS DE FORMACIÓN

 • A actividade que se realice nestes centros poderá impartirse dun modo presencial sempre que non se supere unha capacidade do 75% do máximo permitido.


ACUARIOS , ESTABLECEMENTOS  E ACTIVIDADES ZOOLÓXICAS ,BOTÁNICAS OU XEOLÓXICAS .

 • Soamente poderán realizar a súa actividade cun límite máximo do 50% de ocupación.


FESTAS, VERBENAS, OUTROS EVENTOS POPULARES  E ATRACCIÓNS DE FEIRAS

 • Peche das actividades.


ESPECTÁCULOS MUSICAIS.

 • Seranlle de aplicación os protocolos accesibles no seguinte enderezo:  

 https://coronavirus.sergas.gal/contidos/espectaculos-musicais-aire-libre

 • Deberá existir un rexistro  previo de asistentes


ESPECTÁCULOS PÚBLICOS E ACTIVIDADES RECREATIVAS

 • Límite máximo do 75% da súa capacidade maxima permitida,co publico sentado
 • Límite de 500 persoas en espazos  pechados e 1000 persoas en locais ao aire libre


CENTROS SOCIAIS, SOCIOCOMUNITARIOS, CLUBS DE XUBILADOS E CENTROS DE ANÁLOGA  NATUREZA

 • Peche das actividades.
 • Permanecerán abertos, en todo caso, os centros de día de maiores e persoas con discapacidade e os ocupacionais, así como as casas do maior.


ACTIVIDADES TURÍSTICAS, CENTROS DE INTERPRETACIÓN E VISITANTES, AULAS DA NATUREZA, CASETAS E PUNTOS DE INFORMACIÓN

 • Actividades turísticas ao aire libre: grupo ata 20 persoas sexan ou non conviventes  mais o monitor.
 • No resto: 50% da súa capacidade e grupos de 10 persoas  no interior e 20 no exterior sexan ou non conviventes.


ACTIVIDADE LECTIVA PRESENCIAL  PERMITIDA

 • Escolas oficiais de idiomas.
 • Escolas de arte e superior de deseño.
 • Escola Superior de Conservación e Restauración de Bens Culturais.
 • Escola Superior de Arte Dramática.
 • Conservatorios de música.
 • Conservatorios de danza.
 • Escolas de música.
 • Escolas de danza.
 • Centros autorizados de deportes, centros autorizados de fútbol; centros autorizados de fútbol sala.
 • Centros autorizados de artes plásticas e deseño.
 • Centros autorizados de música e centros autorizados de danza, salvo que estean integrados en centros docentes que permanezan abertos e que limiten a súa actividade ao alumnado dos ditos centros docentes.
 • Escolas de música privadas e escolas de danza privadas.


III. Establecementos abertos ao público:


    III.2. Establecementos de actividades recreativas:

      III.2.1. Establecementos de xogo.

      III.2.1.1. Casinos.

      III.2.1.2. Salas de bingo.

      III.2.1.3. Salóns de xogo.

III.2.1.4. Tendas de apostas.
*Sempre que  non se supere o 30% da súa capacidade permitida. Para o acceso ao interior do
       local requerirase a presentación dun certificado

ACTIVIDADES  NON ESENCIAIS QUE PECHAN TEMPORALMENTE

      III.2.3. Establecementos para atraccións e xogos recreativos:

      III.2.3.1. Parques de atraccións e temáticos.

        III.2.3.2. Parques acuáticos.

        III.2.3.3. Salóns recreativos.

        III.2.3.4. Parques multiocio.

III.2.7.5. Furanchos.

 • Serán de aplicación as medidas establecidas para Hostelería e Restauración.Martes, 27 de xullo de 2021

RESOLUCIÓN do 23 de xullo de 2021, da Dirección Xeral de Saúde Pública,pola que se determinan os territorios para os efectos da aplicación da obriga decomunicación prevista na Orde do 27 de xullo de 2020 pola que se establecenmedidas de prevención para facer fronte á crise sanitaria ocasionada polaCOVID-19, en relación coa chegada á Comunidade Autónoma de Galicia depersoas procedentes doutros territorios.


Rexistro Venres, 23 de xullo de 2021

CORRECCIÓN DE ERROS. Orde do 22 de xullo de 2021 pola que se prorroga e se modifica a Orde do 25 de xuño de 2021, pola que se establecen medidas de prevención específicas como consecuecia da evolución da situación epidemiolóxica derivada da COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia, e se modifica a Orde do 1 de xullo de 2021 pola que se aproba o Protocolo para a reactivación do lecer nocturno no marco da crise sanitaria ocasionada pola COVID-19.


ORDE do 21 de xullo de 2021 pola que se establecen medidas cualificadas de prevención para facer fronte á evolución da situación epidemiolóxica derivada da COVID-19 na Counidade Autónoma de Galicia e que precisan da autorización xudicial para a súa eficacia.
Xoves, 22 de xullo de 2021


ORDE do 22 de xullo de 2021 pola que se prorroga e se modifica a Orde do 25 de xuño de 2021, pola que se establecen medidas de prevención específicas como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxca derivada da COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia, e se modifica a Orde do 1 de xullo de 2021 pola que se aproba o Protocolo para a reactivación do lecer nocturno no marco da crise sanitaria ocasionada pola COVID-19.


RESUMO

Prorrógase ata as 00.00 horas do día 7 de agosto de 2021 a eficacia das medidas previstas na Orde do 25 de xuño de 2021.


 - No referente á celebración dos espectáculos musicais/artísticos ao aire libre, aqueles organizados con público de pé, unicamente poderán desenvolverse nos concellos enumerados na letra D sen superar o 33 % da superficie útil do recinto, de xeito que cada persoa dispoña de tres metros cadrados, cun límite máximo de asistentes de 2.000 persoas.

Aqueles espectáculos musicais organizados con público sentado poderán desenvolverse nos concellos enumerados nas letras C e D, estas actividades poderán desenvolverse sen superar o 75% da capacidade permitida, cun límite máximo de 5.000 persoas.

No relativo ás medidas preventivas e de seguridade destes espectáculos musicais ao aire libre con público sentado ou de pé serán de aplicación así mesmo as indicadas nos protocolos publicados no seguinte enderezo electrónico:

https://coronavirus.sergas.gal/Contidos/Espectaculos-musicais-airelibre.-  Hostalaría e restauración.

A prestación de servizos de hostalaría e restauración en bares, cafetarías e restaurantes axustarase ás seguintes regras, en función dos datos epidemiolóxicos existentes nos correspondentes concellos: 

 • Nos concellos enumerados na letra C da presente orde, os establecementos poderán prestar servizos de recollida no local e de consumo a domicilio, de entrega a domicilio e de terraza co 50% da capacidade e tamén de servizo no interior cunha ocupación do 50% por cento. Non se poderá prestar servizo na barra.
 • As agrupacións de mesas, e a ocupación máxima será de 6 persoas no interior e 10 persoas na terraza, por mesa ou agrupación de mesas.
 • O horario de peche ao público será ás 23.00 horas. Os establecementos que utilicen a opción de ampliar o seu horario ata a 1.00 horas deberán cumprir os requisitos que se determinan para este caso nas medidas aprobadas pola consellería competente en materia de sanidade no marco do Plan de hostalaría segura, e sen que se poidan admitir novos clientes a partir das 00.00 horas.
 • Os establecementos poderán prestar servizos de recollida no local e de consumo a domicilio ou ben servizo de entrega a domicilio ata a 1.00 horas. Neste caso, a permanencia nestes establecementos deberá ser a estritamente necesaria.- Establecementos de lecer e entretemento. Salas de festas. Discotecas. Pubs. Cafés-espectáculo.

Nos concellos enumerados nas letras C e D, estes establecementos poderán desenvolver a súa actividade cumprindo as seguintes medidas xerais:

 • Os establecementos poderán prestar servizos de terraza co 100% da capacidade máxima permitida. Para o servizo no interior, a ocupación máxima será do 50 % da capacidade máxima permitida.  A distribución das mesas e das persoas será homoxénea entre as diferentes estancias e andares, se existen.
 • Poderase consumir sentado/a ou de pé. Non se poderá prestar servizo na barra. Só se poderá utilizar a barra para solicitar e recoller consumicións por parte das persoas usuarias, pero non para realizar o consumo nela. Na barra deberán respectarse as distancias de seguridade e impedirase a formación de aglomeracións.
 • A ocupación máxima será de 6 persoas no interior e 10 persoas na terraza por mesa ou agrupación de mesas.
 • No caso de existir pista de baile, permitirase o seu uso cunha ocupación que en ningún caso será superior á que resulte da asignación de dous metros cadrados da pista por cada usuario.
 • Na entrada e na saída dos asistentes deben establecerse os mecanismos necesarios para impedir as aglomeracións de persoas e respectar as distancias de seguridade.
 • O horario máximo de peche dos establecementos de lecer nocturno será ás 3.00 horas.
 • O uso de máscara será obrigatorio en todo momento. Só se poderá exceptuar o uso da máscara exclusivamente nos momentos estritamente necesarios para comer ou beber.
 • Os establecementos deberán usar dispositivos medidores de CO2 , que deberán dispor dunha pantalla que mostre os niveis de CO2 en tempo real nunha zona visible para os usuarios. Estes dispositivos deberán levar a marcación CE.
 • Os establecementos deberán dispor dun rexistro de clientes nas condicións que se establezan mediante a orde da Consellería de Sanidade que aprobe o Protocolo de lecer nocturno.
 • O acceso ao interior dos locais requirirá da presentación dun certificado emitido polo servizo público de saúde ou, no caso do ordinal 2º, por un laboratorio oficial autorizado, que acredite a concorrencia de calquera das seguintes circunstancias:              


 1. Que recibiron a pauta completa dunha vacina contra a COVID-19 para a cal se concedeu unha autorización de comercialización de conformidade co Regulamento (CE) Nº 726/2004.
 2. Que dispoñen dunha proba diagnóstica de infección activa (PDIA) negativa. No caso dos tests rápidos de antíxenos, deberán estar enumerados na lista común e actualizada de tests rápidos de antíxenos da COVID-19 establecida sobre a base da Recomendación  2021/ C 24/01, do Consello de Europa. A proba debe ser realizada nas últimas 72 horas  anteriores.
 3. Que o titular se recuperou dunha infección polo SARS-CoV-2 diagnosticada e está no período comprendido entre o día 11 e o 180, ambos incluídos, despois da PDIA positiva.  Así mesmo, para acreditar a circunstancia do ordinal 2º, ademais da presentación dun certificado, admitirase a exhibición da comunicación remitida polo servizo público de saúde do resultado negativo da PDIA realizada nas 72 horas anteriores. Para os efectos do establecido neste punto, a exhibición da información a que se refire este só poderá ser solicitada no momento de acceso. Non se conservarán estes datos nin se crearán ficheiros con eles.

As medidas xerais recollidas nos puntos anteriores serán desenvolvidas pola orde da Consellería de Sanidade que aprobe o Protocolo de lecer nocturno e poderán ser revisadas en función da evolución da situación epidemiolóxica.C) Concellos con nivel de restrición media:

Ames

Beariz

Boborás

Bueu

Caldas de Reis

Cambre

Coruña (A)

Culleredo

Entrimo

Fene

Ferrol

Guarda (A)

Lugo

Maceda

Meis

Moaña

Mondoñedo

Mugardos

Muros

Mos

Noia

Oroso

Pereiro de Aguiar (O)

Ponte Caldelas

Pontecesures

Porriño (O)

Redondela

Ribadavia

Ribadumia

Sada

San Cibrao das Viñas

Santiago de Compostela

Sarria

Silleda

Teo

Tui

Vilalba

Vilamartín de ValdeorrasAs medidas previstas nesta orde terán efectos desde as 00.00 horas do día 24 de xullo.


No caso das celebracións e eventos en establecementos de restauración para os días 24 e 25 de xullo que xa estivesen concertados antes do día 23 de xullo, non serán aplicables as limitacións que sexan consecuencia da elevación do nivel de restrición, ben que estas celebracións e eventos deberán ser comunicados polos titulares dos establecementos á correspondente xefatura territorial da Consellería de Sanidade para que se poidan adoptar as medidas ou efectuar as recomendacións pertinentes.

Venres, 16 de xullo de 2021

ORDE do 15 de xullo de 2021 pola que se modifica a Orde do 25 de xuño de 2021 pola que se establecen medidas de prevención específicas como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada da COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia do 1 de xullo de 2021 pola que se abroba o Protocolo para a reactivación do lecer nocturno no marco da crise sanitaria ocasionada pola COVID-19.


Recomendaciones relativas a la permanencia de grupos de personas en espacios públicos o privados


En el territorio de los ayuntamientos indicados en las letras B, C y D del anexo II se recomienda que los grupos no superen las seis personas, como máximo, en espacios cerrados y las diez personas, como máximo, en espacios abiertos o al aire libre, sean de uso público o privado, excepto que se trate de convivientes.

 

Hostelería y restauración.

La prestación de servicios de hostelería y restauración en bares, cafeterías y restaurantes se ajustará a las siguientes reglas, en función de los datos epidemiológicos existentes en los correspondientes ayuntamientos:

-  En los ayuntamientos enumerados en la letra A del anexo II de la presente orden, los citados establecimientos permanecerán cerrados al público y podrán prestar exclusivamente servicios de recogida en el local y de consumo a domicilio hasta las 22.30 horas, o bien servicio de entrega a domicilio. El servicio de entrega a domicilio podrá realizarse hasta las 24.00 horas.

La permanencia en estos establecimientos deberá ser la estrictamente necesaria. En todo caso, se evitarán aglomeraciones y se controlará que los consumidores y empleados mantengan la distancia de seguridad establecida a fin de evitar posibles contagios.

-  En los ayuntamientos enumerados en la letra B del anexo II de la presente orden, los establecimientos podrán prestar únicamente servicios de recogida en el local y de consumo a domicilio, de entrega a domicilio y, asimismo, de terraza con el cincuenta por ciento del aforo máximo permitido con base en la correspondiente licencia municipal o de lo que sea autorizado para este año, en caso de que la licencia sea concedida por primera vez.

En todo caso, deberá asegurarse que se mantiene la debida distancia de seguridad interpersonal entre las mesas o, en su caso, las agrupaciones de mesas, y la ocupación máxima será de diez personas por mesa o agrupación de mesas.

El horario de cierre al público será a las 23.00 horas. Los establecimientos que utilicen la opción de ampliar su horario hasta las 1.00 horas deberán cumplir los requisitos que se determinan para este caso en el número 2 de este punto y en las medidas aprobadas por la consellería competente en materia de sanidad en el marco del Plan de hostelería segura, y sin que se pueda admitir a nuevos clientes a partir de las 00.00 horas.

Los establecimientos podrán prestar servicios de recogida en el local y de consumo a domicilio o bien servicio de entrega a domicilio hasta las 1.00 horas. En este caso, la permanencia en estos establecimientos deberá ser la estrictamente necesaria. En todo caso, se evitarán aglomeraciones y se controlará que consumidores y empleados mantengan la distancia de seguridad establecida con el fin de evitar posibles contagios.

En los ayuntamientos enumerados en la letra C del anexo II de la presente orden, los establecimientos podrán prestar servicios de recogida en el local y de consumo a domicilio, de entrega a domicilio, de terraza con el cincuenta por ciento del aforo máximo permitido con base en la correspondiente licencia municipal o de lo que sea autorizado para este año, en caso de que la licencia sea concedida por primera vez, y también de servicio en el interior con una ocupación del 30 %. No se podrá prestar servicio en la barra.


El horario de cierre al público será a las 23.00 horas. Los establecimientos que utilicen la opción de ampliar su horario hasta las 1.00 horas deberán cumplir los requisitos que se determinan para este caso en el número 2 de este punto y en las medidas aprobadas por la consellería competente en materia de sanidad en el marco del Plan de hostelería segura, y sin que se pueda admitir a nuevos clientes a partir de las 00.00 horas.

Los establecimientos podrán prestar servicios de recogida en el local y de consumo a domicilio o bien servicio de entrega a domicilio hasta las 1.00 horas. En este caso, la permanencia en estos establecimientos deberá ser la estrictamente necesaria. En todo caso, se evitarán aglomeraciones y se controlará que los consumidores y empleados mantengan la distancia de seguridad establecida con el fin de evitar posibles contagios.

- En los ayuntamientos enumerados en la letra D del anexo II de la presente orden, los establecimientos podrán prestar servicios de recogida en el local y de consumo a domicilio, de entrega a domicilio, de terraza con el cien por cien del aforo máximo permitido con base en la correspondiente licencia municipal o de lo que sea autorizado para este año, en caso de que la licencia sea concedida por primera vez, y también de servicio en el interior con una ocupación del 50 %. Solo se podrá utilizar la barra para solicitar y recoger consumiciones por parte de las personas usuarias, pero no para realizar el consumo en ella.

En todo caso, deberá asegurarse que se mantiene la debida distancia de seguridad interpersonal entre las mesas o, en su caso, las agrupaciones de mesas, y la ocupación máxima será de seis personas en el interior y diez personas en la terraza, por mesa o agrupación de mesas.

El horario de cierre al público será a las 23.00 horas. Los establecimientos que utilicen la opción de ampliar su horario hasta las 1.00 horas deberán cumplir los requisitos que se determinan para este caso en el número 2 de este punto y en las medidas aprobadas por la consellería competente en materia de sanidad en el marco del Plan de hostelería segura, y sin que se pueda admitir a nuevos clientes a partir de las 00.00 horas.

Los establecimientos podrán prestar servicios de recogida en el local y de consumo a domicilio o bien servicio de entrega a domicilio hasta las 1.00 horas. En este caso, la permanencia en estos establecimientos deberá ser la estrictamente necesaria. En todo caso, se evitarán aglomeraciones y se controlará que consumidores y empleados mantengan la distancia de seguridad establecida con el fin de evitar posibles contagios.


-  El acceso a los locales requerirá la presentación de un certificado emitido por el servicio público de salud, o, en el caso del ordinal 2º, por un laboratorio oficial autorizado, que acredite la concurrencia de cualquiera de las siguientes circunstancias:

1º. Que han recibido la pauta completa de una vacuna contra la COVID-19 para la cual se concedió una autorización de comercialización de conformidad con el Reglamento (CE) nº 726/2004, y siempre que hubieran transcurrido, por lo menos, 14 días desde la última dosis de esta.

2º. Que disponen de una prueba diagnóstica de infección activa (PDIA) negativa. En el caso de los tests rápidos de antígenos, deberán estar enumerados en la lista común y actualizada de tests rápidos de antígenos de la COVID-19 establecida sobre la base de la Recomendación 2021/C 24/01, del Consejo de Europa. La prueba debe ser realizada en las últimas 72 horas anteriores.

3º. Que el titular se ha recuperado de una infección por el SARS-CoV-2 diagnosticada y está en el período comprendido entre el día 11 y el 180, ambos incluidos, después de la PDIA positiva.

Asimismo, para acreditar la circunstancia del ordinal 2º, además de la presentación de un certificado, se admitirá la exhibición de la comunicación remitida por el servicio público de salud del resultado negativo de la PDIA realizada en las 72 horas anteriores.

A efectos de lo establecido en este punto, la exhibición de la información a que se refiere este solo podrá ser solicitada en el momento de acceso. No se conservarán estos datos ni se crearán ficheros con ellos.

 

Nivel epidemiológico.

Los establecimientos de ocio nocturno podrán desarrollar su actividad en los ayuntamientos con nivel de restricción medio o medio-bajo recogidos en las letras C y D del anexo II de la Orden por la que se establecen medidas de prevención específicas como consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica derivada de la COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Galicia, vigente en cada momento.

El acceso a los establecimientos de ocio nocturno requerirá la presentación de un certificado emitido por el servicio público de salud o, en el caso del ordinal 2º, por un laboratorio oficial autorizado, que acredite la concurrencia de cualquiera de las siguientes circunstancias:

1º. Que han recibido la pauta completa de una vacuna contra la COVID-19 para la cual se concedió una autorización de comercialización de conformidad con el Reglamento (CE) nº 726/2004, y siempre que hubieran transcurrido, por lo menos, 14 días desde la última dosis de esta.

2º. Que disponen de una prueba diagnóstica de infección activa (PDIA) negativa. En el caso de los tests rápidos de antígenos, deberán estar enumerados en la lista común y actualizada de tests rápidos de antígenos de la COVID-19 establecida sobre la base de la Recomendación 2021/C 24/01, del Consejo de Europa. La prueba debe ser realizada en las últimas 72 horas anteriores.

3º. Que el titular se ha recuperado de una infección por el SARS-CoV-2 diagnosticada y está en el período comprendido entre el día 11 y el 180, ambos incluidos, después de la PDIA positiva.

Asimismo, para acreditar la circunstancia del ordinal 2º, además de la presentación de un certificado, se admitirá la exhibición de la comunicación remitida por el servicio público de salud del resultado negativo de la PDIA realizada en las 72 horas anteriores.

A efectos de lo establecido en este punto, la exhibición de la información a que se refiere este solo podrá ser solicitada en el momento de acceso. No se conservarán estos datos ni se crearán ficheros con ellos».

Dos. Se modifica el punto 4.3.2 la Orden de 1 de julio de 2021 por la que se aprueba el Protocolo para la reactivación del ocio nocturno en el marco de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, que queda redactado como sigue:


-  Límite de aforo.

El aforo dependerá del aforo del local y del nivel epidemiológico del ayuntamiento, estableciéndose un máximo de 1.000 personas.

La distribución del aforo será homogénea entre diferentes estancias y plantas, si existen, respetando, además, los límites en las agrupaciones de personas y la separación de seguridad de, por lo menos, 1,5 metros.

El número de personas en el interior del establecimiento no podrá superar el 50 % de su aforo.

En las terrazas al aire libre de estos establecimientos podrán ocuparse al 100 % las mesas permitidas en el año inmediatamente anterior con base en la correspondiente licencia municipal o lo que sea autorizado para este año, en caso de que la licencia sea concedida por primera vez.

Se considerará terraza al aire libre todo espacio exterior al local no cubierto o todo espacio que, estando cubierto, esté rodeado lateralmente por un máximo de dos paredes, muros o paramento. El consumo en las terrazas deberá realizarse sentado y haciendo uso de las mesas disponibles. En todo caso, deberá asegurarse que se mantiene la debida distancia de seguridad interpersonal entre las mesas o, en su caso, agrupaciones de mesas.

La ocupación máxima será de 6 personas en el interior y diez personas en la terraza, por mesa o agrupación de mesas.

En el caso de existir zona de baile, se permitirá su uso con una ocupación que en ningún caso será superior a la que resulte de la asignación de dos metros cuadrados de la pista por cada usuario.

No se permite el consumo en la barra, aunque sí el servicio a los clientes a través de esta, respetando las distancias de seguridad e impidiendo la formación de aglomeraciones.

La ocupación máxima para el uso de los aseos será de una persona para espacios de hasta 4 metros cuadrados, salvo en aquellos supuestos de personas que puedan precisar asistencia. En este caso, también se permitirá la utilización por parte de su acompañante. Para aseos de más de cuatro metros cuadrados que cuenten con más de una cabina o urinario, la ocupación máxima será del 50 % del número de cabinas y urinarios que tenga la estancia y deberá mantenerse durante su uso la distancia de seguridad interpersonal. Se deberán establecer sistemas para controlar la afluencia de los clientes la esa zona.

Para la determinación de los aforos interiores y exteriores del establecimiento, la persona responsable deberá computar la superficie destinada a los usuarios, en metros cuadrados, excluyendo de este cómputo los metros correspondientes a los aseos, a la barra y a la zona interior de la barra, almacenes, guardarropas, cocinas y otras superficies donde no puede acceder el cliente.

 

Eficacia

 

1. Las medidas previstas en esta orden tendrán efectos desde las 00.00 horas del día 17 de julio. Sin embargo, lo establecido en el apartado diez del punto primero de la presente orden, en cuanto al acceso a los establecimientos de ocio nocturno, tendrá efectos a partir de las 00:00 horas del día 21 de julio para los ayuntamientos enumerados en la letra D del anexo II.

 

2. En el caso de las celebraciones y eventos en establecimientos de restauración para los días 17 y 18 de julio que ya estuvieran concertados antes del día 15 de julio, en los ayuntamientos que suben su nivel de restricciones, no serán aplicables las limitaciones que sean consecuencia de la referida elevación de nivel, si bien estas celebraciones y eventos deberán ser comunicados por los titulares de los establecimientos a la correspondiente jefatura territorial de la Consellería de Sanidad para que se puedan adoptar las medidas o efectuar las recomendaciones pertinentes.

Martes, 13 de xullo de 2021


RESOLUCIÓN do 9 de xullo de 2021, da Dirección Xeral de Saúde Pública, pola que se determinan os territorios para os efectos da aplicación da obriga de comunicación prevista na Orde do 27 de xullo de 2020 pola que se establecen medidas de prevención para facer fronte á crise sanitaria ocasionada pola COVID-19, en relación coa chegada á Comunidade Autónoma de Galicia de persoas procedentes doutros territorios.


Rexistro 


Xoves, 8 de xullo de 2021ORDE do 8 de xullo de 2021 pola que se prorroga a eficacia e se modifica a Orde do 25 de xuño de 2021 pola que se establecen medidas de prevención específicas como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada da COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia e pola que se modifica a Orde do 1 de Xullo, pola que se aproba o Protocolo para a reactivación do lecer nocturno no marco da crise ocasionada pola COVID-19.


MODIFICACIÓNS NO PROTOCOLO DE LECER NOCTURNO:Redondela entra a formar parte do grupo de Concellos con nivel de restriccións Medio (GRUPO C).


Nos concellos enumerados nas letras C e D do anexo II, estes establecementos poderán desenvolver a súa actividade a partir do 1 de xullo cumprindo as seguintes medidas xerais:

a) Os establecementos poderán prestar servizos de terraza co cen por cento da capacidade máxima permitida. Para o servizo no interior, a ocupación máxima será do 50 % da capacidade máxima permitida.

A distribución das mesas e das persoas será homoxénea entre as diferentes estancias e andares, se existen.

b) Poderase consumir sentado/a ou de pé. Non se poderá prestar servizo na barra. Só se poderá utilizar a barra para solicitar e recoller consumicións por parte das persoas usuarias, pero non para realizar o consumo nela. Na barra deberán respectarse as distancias de seguridade e impedirase a formación de aglomeracións.

c) Deberá manterse a distancia de seguridade de 1,5 metros nas mesas ou, de ser o caso, nas agrupacións de mesas. A ocupación máxima será de 6 persoas no interior e 15 persoas na terraza, por mesa ou agrupación de mesas.

d) No caso de existir pista de baile, permitirase o seu uso cunha ocupación que en ningún caso será superior á que resulte da asignación de dous metros cadrados da pista por cada usuario.

e) Na entrada e na saída dos asistentes deben establecerse os mecanismos necesarios para impedir as aglomeracións de persoas e respectar as distancias de seguridade.

f) O horario máximo de peche dos establecementos de lecer nocturno será ás 3.00 horas.

g) O uso de máscara será obrigatorio en todo momento. Só se poderá exceptuar o uso da máscara exclusivamente nos momentos estritamente necesarios para comer ou beber.

h) Os establecementos deberán usar dispositivos medidores de CO2 , que deberán dispor dunha pantalla que mostre os niveis de CO2 en tempo real nunha zona visible para os usuarios. Estes dispositivos deberán levar a marcación CE.

i) Os establecementos deberán dispor dun rexistro de clientes nas condicións que se establezan pola orde da Consellería de Sanidade que aprobe o protocolo de lecer nocturno.

j) En particular, no caso dos concellos enumerados na letra C do anexo II, o acceso aos locais requirirá da presentación dun certificado emitido polo servizo público de saúde, ou, no caso do ordinal 2º, por un laboratorio oficial autorizado.


As medidas previstas nesta orde terán efectos desde as 00.00 horas do día 10 de xullo.

No caso das celebracións e eventos en establecementos de restauración para os días 10 e 11 de xullo, que xa estivesen concertados antes do día 9 de xullo, nos concellos que soben o seu nivel de restricións, non serán aplicables as limitacións que sexan consecuencia da referida elevación de nivel, ben que estas celebracións e eventos deberán ser comunicados polos titulares dos establecementos á correspondente xefatura territorial da Consellería de Sanidade para que se poidan adoptar as medidas ou efectuar as recomendacións pertinentes.

Xoves, 1 de xullo de 2021


ORDE do 1 de xullo de 2021 pola que se modifica a Orde do 25 de xuño de 2021 pola que se establecen medidas de prevención específicas como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada da COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia.Martes, 29 de xuño de 2021

RESOLUCIÓN do 24 de xuño de 2021, da Dirección Xeral de Saúde Pública, na que se determinan os territorios para os efectos da aplicación da obriga de comunicación prevista na Orde do 27 de xullo de 2020 pola que se entablecen medidas de prevención para facer fronte á crise sanitaria ocasionada pola COVID-19, en relación coa chegada á Comunidade Autónoma de Galicia de persoas procedentes doutros territorios.
Venres, 25 de xuño de 2021

ORDE do 25 de xuño de 2021 pola que se establecen medidas de prevención como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada da COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia.


Xoves, 17de xuño de 2021


ORDE do 17 de xuño de 2021 pola que se modifica a Orde do 28 de maio de 2021pola que se establecen medidas de prevención específicas como consecuenciada evolución da situación epidemiolóxica derivada da COVID-19 na ComunidadeAutónoma de Galicia.


Xoves, 10 de xuño de 2021


ORDE do 10 de xuño de 2021 pola que se prorroga a eficacia e se modifica a Orde do 28 de maio de 2021, pola que se establecen medidas de prevención específicas como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada da COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia, e se modifica a Orde do 25 de febreiro de 2021 pola que se establecen as actuacións necesarias para a posta en marcha do Plan de hostalaría segura da Comunidade Autónoma de Galicia.


RECOMENDACIÓNS RELATIVAS Á PERMANENCIA DE GRUPOS DE PERSOAS EN ESPAZOS PÚBLICOS OU PRIVADOS:

- No territorio dos concellos indicados nas letras B, C e D do anexo II recoméndase que os grupos non superen as 6 persoas coma máximo en espazos pechados e as 15 coma máximo en espazos abertos ou ao aire libre, sexan de uso público ou privado, agás que se trate de conviventes.

-Nestes mesmos concellos recoméndase que, entre a 1.00 e as 6.00 horas, a permanencia de grupos de persoas en espazos de uso público, tanto pechados coma abertos ou ao aire libre, e en espazos de uso privado se limite aos constituídos exclusivamente por persoas conviventes.


HOTEIS, ALBERGUES, ALOXAMENTOS TURÍSTICOS:

1. Permanecerán abertos sen prexuízo das limitacións vixentes de entrada e saída de persoas en determinados ámbitos territoriais, que deberán respectarse en todo caso.

Os clientes procedentes dalgún dos ámbitos territoriais aos cales se lles apliquen as devanditas limitacións soamente poderán terse desprazado aos establecementos situados fóra dese ámbito territorial polos motivos xustificados establecidos na normativa vixente.

2. Os albergues poderán manter a ocupación máxima das prazas dos espazos de aloxamento de uso compartido sempre que os peregrinos realicen o Camiño en todas as súas etapas no territorio galego nun mesmo grupo «burbulla» ou de convivencia estable.

Cando o aloxamento compartido non sexa dun grupo de convivencia estable, a ocupación máxima das prazas nos espazos de aloxamento compartido será do 30 %.

3. A ocupación das zonas comúns dos hoteis, albergues e aloxamentos turísticos non poderá superar o 50% da súa capacidade. Para iso, cada establecemento deberá determinar a capacidade dos distintos espazos comúns, así como aqueles lugares en que se poderán realizar eventos e as condicións máis seguras para a súa realización conforme a capacidade máxima prevista e de acordo coas medidas de hixiene, protección e distancia mínima establecidas.


HOSTALARÍA E RESTAURACIÓN:

- Nos concellos enumerados na letra D do anexo II da presente orde, os establecementos poderán prestar servizos de recollida no local e de consumo a domicilio, de entrega a domicilio, de terraza co setenta e cinco por cento (75 %) da capacidade máxima permitida con base na correspondente licenza municipal ou do que sexa autorizado para este ano, no caso de que a licenza sexa concedida por primeira vez, e tamén de servizo no interior cunha ocupación do 50 %.

- Non se poderá prestar servizo na barra.

- Deberá asegurarse que se mantén a debida distancia de seguridade interpersoal entre as mesas ou, de ser o caso, as agrupacións de mesas, e a ocupación máxima será de 6 persoas no interior e 15 persoas na terraza, por mesa ou agrupación de mesas.

- O horario de peche ao público será ás 23.00 horas.

- Os establecementos poderán prestar servizos de recollida no local e de consumo a domicilio ou ben servizo de entrega a domicilio ata a 1.00 horas.

- Para poder utilizar a opción de ampliar o seu horario ata a 1.00 horas, os establecementos de hostalaría e restauración deberán usar dispositivos medidores de CO2 , que deberán dispor dunha pantalla que mostre os niveis de CO2 en tempo real nunha zona visible para os usuarios. 


As medidas previstas terán efectos desde as 00.00 horas do día 12 de xuño de 2021 ata as 00.00 horas do 26 de xuño de 2021. Non obstante, a opción de ampliación de horario ata as 1.00 horas prevista no ordinal quinto do punto segundo terá efectos desde as 23.00 horas do día 11 de xuño de 2021


Para máis Información consulta o Plan de Hostalaría Segura: https://www.empresasredondela.gal/noticias/plan-hostalaria-segura-da-comunidade-autonoma-de-galicia