1-C.jpg

PROCEDEMENTOS SANCIONADORES: PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN RELACIÓN CON ILLAMENTOS E CORENTENAS

Resumo Procedementos Sancionadores

ORDE do 29 de agosto de 2020 pola que se aproba o Protocolo de actuación da Consellería de Sanidade en materia de saúde pública en relación con illamentos e corentenas para a prevención e o control da infección polo SARS-CoV-2 e se ditan instrucións para a tramitación dos procedementos sancionadores nestes casos. 


A falta de cumprimento voluntario do illamento ou da corentena nos termos indicados, supón un risco para a saúde de terceiras persoas á vez que dificulta o control da propagación da enfermidade. 

Sancións por incumprimento da obriga de corentena, da obriga de corentena no caso de resultar persoa positiva, na obriga de illamento ou incumprimento da obriga de colaboración coas autoridades sanitarias na investigación de casos de COVID-19.

- De 3.005,07 a 6.010,12 euros, en grao mínimo.

- De 6.010,13 a 10.517,71 euros, en grao medio.

- De 10.517,72 a 15.025,30 euros, en grao máximo.

 No caso de que se aprecie a produción de alteración, danos ou riscos sanitarios graves, a infracción será considerada como moi grave. Nestes casos, poderase propoñer a sanción moi grave no seu grao medio, ou máximo, valorando as circunstancias do caso que será de 15.025,31 a 120.202,42 euros.

Enlaces relacionados