Boletín-axudas-e-subvencións-2021.jpg

SUBVENCIÓN AO SECTOR DA HOSTALARÍA PARA A PROMOCIÓN DA DIXITALIZACIÓN E O MARKETING DIXITAL

RESOLUCIÓN do 23 de setembro de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia non competitiva, de subvencións ao sector da hostalaría para a promoción da dixitalización e o márketing dixital, e se anuncia a súa convocatoria para o ano 2021 (código de procedemento TU503C).

GASTOS SUBVENCIONABLES:


1. Considéranse gastos subvencionables aqueles en que incorrese a entidade solicitante entre o 1 de xaneiro e o 15 de novembro de 2021 con respecto aos conceptos seguintes:

1.1. Instalación de novos PMS (Property Management System).

1.2. Integración de PMS actuais.

1.3. Instalación de novos CRM (Customer Relationship Management) integrados con

PMS.

1.4. Instalación de novos CRM non integrados con PMS.

1.5. CMR integrado con PMS e ferramentas de Big Data e Chatbots intelixentes.

1.6. Produtos/servizos de márketing orientados a captar e fidelizar novos mercados e

clientes:

– Estudos de mercado (internacionalización, análise de competencia, benchmarking...).

– Estudos de comportamento e satisfacción de clientes (enquisas, mistery shopper,

focus group...).

– Sistemas de marketing automation.

– Xestión profesionalizada de RR.SS. (redes sociais).

– Publicidade en liña.

– Campañas publicitarias con prescritores.

– Reportaxes fotográficas e de vídeo.

– Revisión das APPCC (análises de perigos e puntos control crítico).

1.7. Web corporativa con motor de reservas.

1.8. Adquisición de hardware informático.

1.9. Gastos de persoal:

– Sistemas de control do teletraballo.

1.10. Equipamento tecnolóxico:

– Equipamento tecnolóxico, directo ou indirecto, que poida servir de apoio ou difusión

no control da pandemia.

– Equipamento tecnolóxico tanto básico (equipamentos informáticos, software, comunicacións, etc.) como específico.

 

En ningún caso serán obxecto de subvención os gastos de xuros debedores en contas bancarias, os derivados de recargas e sancións administrativas e penais, nin ningún outro fóra dos especificados no punto dous deste artigo.

 

IMPORTE MÁXIMO DA SUBVENCIÓN POR ENTIDADE SOLICITANTE:

O importe da subvención será do 100 % para un gasto subvencionable de ata 15.000,00 euros por persoa beneficiaria.


ENTIDADES BENEFICIARIAS

Poderán ser persoas ou entidades beneficiarias as persoas traballadoras autónomas, persoas físicas ou con persoal contratado por conta allea ao seu cargo, as microempresas e as pemes do sector de hostalaría que teñan o seu domicilio fiscal en Galicia.

Para os efectos destas axudas considéranse dentro do sector da hostalaría os hoteis, hostais, casas rurais e outros tipos de aloxamentos, ademais de restaurantes, bares e outros establecementos de restauración.


DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA

As persoas interesadas achegarán coa solicitude (anexo II) a seguinte documentación para a tramitación do procedemento:

a) Acreditación da representatividade suficiente para actuar no nome da entidade solicitante.

b) Memoria explicativa en que se defina de xeito pormenorizado o investimento e as

actuacións que se van desenvolver.

c) Orzamento do investimento desagregado por partidas en que se especificará o importe da execución.

d) Documentación oficial que acredite os empregados da empresa solicitante no momento da solicitude.PRAZO:  24 de outubro de 2021.