orde.jpg

PLAN DE RESCATE A PERSOAS AUTÓNOMAS

ORDE do 17 de novembro de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras do Programa de rescate das persoas traballadoras autónomas afectadas pola crise da COVID-19 financiado con cargo ao programa operativo FSE Galicia 2014-2020 e se procede á súa convocatoria para o ano 2020 (código de procedemento TR400A).

PERSOAS TRABALLADORAS AUTÓNOMAS

Persoas beneficiarias

Programa de apoio a persoas autónomas dadas de alta no RETA ou Réxime do Mar, incluídas as persoas autónomas societarias.

Orzamento

30 millóns de euros (financiación FSE)

Reserva de 2 millóns de euros para os sectores mais afectados pola paralización da actividade económica.

Requisitos

As persoas traballadoras autónomas beneficiarias serán aquelas que estean a percibir a prestación extraordinaria ou ordinaria polas actividades establecidas no anexo do Real Decreto-lei 30/2020, de 29 de setembro, de medidas sociais en defensa do Emprego.

Características da axuda

Orzamento de 28.000.000 €.- Para os autónomos de calqueira tipo de actividade económica.

·         Apoio 1.200 €/ autónomo

Orzamento de 2.000.000 €.- sectores ou actividades económicas especialmente paralizadas

·         Apoio de 2.000€

Entenderase como actividade especialmente paralizada:

·         a) En todo caso o lecer nocturno.

·     b) Aquelas actividades económicas que se desenvolvan no ámbito das atraccións de feiras e que se trate de actividades nos que non existe establecemento aberto ao público e que pertenzan aos seguintes CNAES: 4724, 4729, 4781, 4782, 4789,5610, 5630 e 9200

·         c)- Os negocios encadrados nos seguintes CNAES:

·         CNAE 4932: Transporte por taxi

·         CNAE 5010: Transporte marítimo de pasaxeiros.

·         CNAE 5030: Transporte de pasaxeiros por vías navegables interiores.

·         CNAE 5621: Provisión de comidas preparadas para eventos

·         CNAE 5914: Actividades de exhibición cinematográfica.

·         CNAE 7911: Actividades de las axencias de viaxes.

·         CNAE 7912: Actividades de los operadores turísticos.

·         CNAE 7990: Outros servizos de reservas y actividades relacionadas cos mesmos.

·         CNAE 8230: Organización de convencións y feiras de mostras.

·         CNAE 9001: Artes escénicas.

·         CNAE 9002: Actividades auxiliares ás artes escénicas.

·         CNAE 9004: Xestión de salas de espectáculos.

·         CNAE 9321: Actividades dos parques de atraccións e os parques temáticos.

·         CNAE 9329: Outras actividades recreativas e de entretemento.

 

Compromiso das persoas autónomas beneficiaria

·         Manter a actividade económica de alta durante 2 meses dende a publicación da orden de axudas.

Enlaces relacionados