BANNER-PROTECCIÓN--sorteos.jpg

PROTECCIÓN DE DATOS SORTEOS

Política de protección de datos en sorteos

 

Ao participar no sorteo, os participantes consenten a cesión dos persoais a Asociación de Empresarios de Redondela como entidade organizadora  e que empregará e almacenará os datos necesarios para a realización do sorteo seguindo a normativa da Lei de protección de datos.

De conformidade co disposto no Regulamento Xeral de Protección de Datos 679/2016 e a Lei Orgánica 2/2018 de 5 de Decembro de Protección de Datos persoais e Garantía dos Dereitos Dixitais, facilitámoslles a seguinte información de tratamento dos datos de carácter persoal.


1. Responsable do tratamiento de los datos:
Asociación de Empresarios de Redondela

G36039238

R/ José Regojo, 2-1ºB

36800 Redondela

info@empresasredondela.gal3. Delegado de protección de datos:
info@empresasredondela.gal


4. Finalidade del tratamento de  datos:
Participación no sorteo, entrega de premios e publicidade.


5. Información aos participantes na promoción:

- En cumprimento co previsto na Lei Orgánica 3/2018, de Protección de Datos de Carácter Persoal ) e Garantía dos Dereitos Dixitais, do 5 de decembro (LOPD), e o art. 28.3 b) do Regulamento Europeo de Protección de Datos 2016/679, do 27 de abril, informámoslle que os datos de carácter persoal que vostede voluntariamente facilite mediante a súa participación nesta promoción, os cales poderán incluír, en caso de resultar gañador, a súa imaxe, incorporaranse a un ficheiro propiedade do Organizador  coa exclusiva finalidade de xestionar a súa participación na promoción e realizar e publicitar a entrega do premio, se correspondese, así como a súa condición de gañador. Ao cumplimentar o formulario de participación our rexistrarse, o participante autoriza expresamente ao Organizador para que poida utilizar os seus datos co fin de xestionar a presente promoción e manterlle informado dos resultados da mesma, a través de calquera dos datos de contacto facilitados polo participante. Conservaremos os seus datos ata a finalización do procesos de xestión da promoción a fin de posibilitar a xestión da mesma, o reparto de premios aos gañadores, as eventuais reclamacións e a publicidade dos resultados, así como a actividade promocional da propia  campaña ou sorteo. Unha vez finalizados devanditos procedementos, que non se estenderán máis de 12 meses, os datos serán eliminados.

- Poñemos no seu coñecemento que todos os campos de rexistro de datos son de obrigada enchemento, de tal modo que a omisión ou erro dalgún deles podería impedir a súa participación na promoción.  

- Os participantes poderán exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición para o que deberán enviar un escrito a ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE REDODNELA (R/ José Regojo, 2-1ºB) ou ao correo electrónico info@empresasredondela.gal, expresando o dereito que se exercita e identificándose mediante nome, apelidos e número de DNI. Pode consultar máis información sobre o exercicio dos seus dereitos, ante a Axencia Española de Protección de Datos en www.aepd.es.