BANNER-WEB.jpg

NOVO PLAN DE HOSTALARÍA SEGURA

Información actualizada sobre o novo plan hostalaría segura

Venres, 25 de marzo de 2022

ORDE do 23 de marzo de 2022 pola que se prorroga a Orde do 22 de outubro de 2021, pola que se establecen medidas de prevención específicas como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada da COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia; a Orde do 14 de setembro de 2021, pola que se aproba o novo Plan de hostalaría segura da Comunidade Autñonoma de Galicia, e a Orde do 29 de setembro do 2021 pola que se aproba o novo Plan de Lecer nocturno da Comunidade Autónoma de Galicia.

Venres, 11 de marzo de 2022

ORDE do 9 de marzo de 2022 pola que se prorrogan a Orde do 22 de outubro de 2021 pola que se establecen medidas de prevención específicas como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada da COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia, a Orde do 14 de setembro de 2021 pola que se aproba o novo Plan de hostalaría segura da Comunidade Autónoma de Galicia, e a Orde do 29 de seetembro de 2021 pola que se aproba o novo Plan de lecer nocturno da Comunidade Autónoma de Galicia.


Viernes,  25 de febreiro de 2022

ORDE do 24 de febreiro de 2022 pola que se prorrogan e se modifican a Orde do 22 de outubro de 2021 pola que se establecen medidas de prevención específicas como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada da COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia, a Orde do 14 setembro de 2021 pola que se aproba o novo Plan de hostalaría segura da Comunidade Autónoma de Galicia, e a Orde do 29 de setembro de 2021 pola que se aproba o novo Plan de lecer nocturno da Comunidade Autónoma de Galicia.


ORDE do 9 de febreiro de 2022 pola que se prorrogan diversas ordes polas que se establecen medidas cualificadas de prevención como consecuencia da evolución da dituación epidemiolóxica derivada da COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia.

PRORRÓGASE A EFICACIA DAS MEDIDAS:

- Previstas na Orde do 14 de setembro de 2021 pola que se aproba o novo Plan de hostalaría.

- Previstas na Orde do 29 de setembro de 2021 pola que se aproba o novo Plan de lecer nocturno.

-  Da Orde do 6 de outubro de 2021 pola que se aproba a exixencia de  determinadas medidas de prevención específicas como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada da COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia no que se refire á actividade dos albergues turístico.

- Da Orde do 16 de novembro de 2021 pola que se aproba a exixencia de determinadas medidas de prevención específicas como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada da COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia no que se refire aos centros hospitalarios.

- Das medidas previstas nos puntos primeiro, segundo e terceiro da Orde do 14 de decembro de 2021 pola que se establecen medidas preventivas de seguridade sanitaria consistentes na exhibición de documentación que acredite o cumprimento de determinados requisitos para o acceso a certos establecementos e se prorrogan diversas ordes como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada da COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia.

ATA AS 00.00 HORAS DO DÍA 26 DE FEBREIRO DE 2022. 


ORDE do 11 de febreiro de 2022 pola que se prorroga e se modifica a Orde do 22 de outubro de 2021 pola que se establecen medidas de prevención específicas como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada da COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia, e se modifican a Orde do 14 de setembro de 2021 pola que se aproba o novo Plan de hostalaría segura da Comunidade Autónoma de Galicia e a Orde do 29 de setembro de 2021 pola que se aproba o novo Plan de lecer nocturno da Comunidade Autoónoma de Galicia.


Xoves, 27 de xaneiro de 2021


ORDE do 27 de xaneiro de 2022 pola que se modifican a Orde do 22 de outubro de 2021 pola que se entablecen medidas de prevención específicas como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada da COVID-19 na COmunidade Autónoma de Galicia, a Orde do 14 de setembro de 2021 pola que se aproba o novo Plan de hostalaría segura da Comunidade Autónoma de Galicia, e a Orde do 29 de setembro de 2021 pola que se aproba o novo Plan de lecer nocturno da Comunidade Autónoma de Galicia.RESUMO:


- O horario límite de peche ao público será á 1.00 horas, agás as noites do venres ao sábado, as noites do sábado ao domingo e as vésperas de festivos, que será á 1.30 horas.
- Permitirase o consumo en barra e a realización.
- Permítese a realización de cócteis e actos de recepción con aperitivo e público de pé.
- O horario límite de peche ao público será ás 4.00 horas para os establecementos
que teñan título habilitante de pubs e de cafés espectáculo, salvo as noites do venres ao sábado, do sábado ao domingo e as vésperas de festivos, en que o horario límite será ás 4.30 horas. O horario límite de peche ao público será ás 5.00 horas para os establecementos que teñan título habilitante de salas de festa ou discotecas.

Venres, 14 de xaneiro de 2021

ORDE do 13 de xaneiro de 2022 pola que se prorroga a Orde do 22 de outubro de 2021 pola que se establecen medidas de prevención específicas como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada da COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia e se modifica a Orde do 14 de setembro de 2021 pola que se aproba o novo Plan de hostalaría segura da Comunidade Auntónoma de Galicia.Luns, 3 de xaneiro de 2021

ORDE do 3 de xaneiro de 2022 pola que se modifica a Orde do 14 de setembro de 2021 pola que se aproba o novo Plan de hostalaría segura da Comunidade Auntónoma de Galicia.


Venres, 26 de novembro de 2021

ORDE do 25 de novembro de 2021 pola que se modifica a Orde do 14 de setembro de 2021 pola que se aproba o novo Plan de hostalaría segura da Comunidade Autónoma de Galicia.


Xoves , 25 de novembro de 2021

ORDE do 25 de novembro de 2021 pola que se prorroga e se  modifica a Orde do 22 de outubro de 2021, pola que se establecen medidas de prevención específicas como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada da COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia e se modifica a Orde do 14 de setembro de 2021 pola que se aproba o novo Plan de hostalaría segura da Comunidade Autónoma de Galicia. 


Prorrógase ata as 00.00 horas do día 18 de decembro de 2021 a eficacia das medidas previstas na Orde do 22 de outubro de 2021.

Permítese a realización de cócteis e actos de recepción con aperitivo e público de pé que, no momento de retirada da máscara para o consumo, deben respectar a distancia interpersoal de seguridade entre persoas non conviventes. Os grupos de persoas de pé poderán ser de ata oito persoas no interior e quince na terraza.

 A prestación de servizos de hostalaría e restauración nos bares, nas cafetarías e nos restaurantes axustarase ás regras previstas na Orde do 14 de setembro pola que se aproba o novo Plan de hostalaría segura da Comunidade Autónoma de Galicia. Así mesmo, a ocupación máxima será de oito persoas no interior e quince persoas na terraza, por mesa ou agrupación de mesas.

Os establecementos de lecer nocturno, tales como discotecas, pubs, cafés-espectáculo, salas de festas, así como as salas de concertos que desenvolvan as súas actividades de forma análoga aos anteriores, axustaranse ao establecido pola Orde do 29 de setembro de 2021 pola que se aproba o novo Plan de lecer nocturno da Comunidade Autónoma de Galicia. Así mesmo, a ocupación máxima será de 8 persoas no interior e 15 persoas na terraza, por mesa ou agrupación de mesas.


As medidas previstas nesta orde terán efectos desde as 00.00 horas do día 27 de novembro de 2021 ata as 00.00 horas do día 18 de decembro de 2021Últimas medidas 22/10/2021


ORDE do 22 de outubro de 2021 pola que se establecen medidas de prevenciónespecíficas como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxicaderivada da COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia e se modifica aOrde do 14 de setembro de 2021 pola que se aproba o novo Plan de hostalaríasegura da Comunidade Autónoma de Galicia.ORDE do 21 de outubro de 2021 pola que se prorroga e se modifica a Orde do29 de setembro de 2021 pola que se aproba o novo Plan de lecer nocturno daComunidade Autónoma de Galicia.
Este documento estará en continúa revisión e actualización en función das novas evidencias das que se dispoña sobre o SARS-CoV-2.

 

FORMACIÓN

Plan de formación gratuita


Cursos de formación en materia de protocolos hixiénico-sanitarios.


Enlaces de acceso a formación

Formación básica

Formación avanzada


  

Enlaces de accesos a solicitude de exame

Inscríbete para obter o nivel básico

Inscríbete para obter o nivel avanzado
Venres, 8 de outubro de 2021

ORDE do 7 de outubro de 2021 pola que se estalecen medidas de prevención específicas como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada da COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia e se modifica a Orde do 14 de Setembro de 2021 pola que se aproba o novo Plan de hostalaría segura da Comunidade Autónoma de Galicia e a Orde do 29 de setembro de 2021 pola que se aproba o novo Plan de lecer nocturno da Comunidade Autónoma de Galicia.


MODIFICACIÓNS:

A apertura ao público do establecemento implicará a obriga de dispor nun lugar visible do acceso, preferentemente na porta de entrada, dun cartel que sexa de doada lectura, no cal conste a información sobre as capacidades máximas permitidas no establecemento.

- Nivel 1c (unha cunchiña): No interior dos establecementos permitirase o 75 % da capacidade máxima en condicións normais. Nas terrazas dos establecementos permitirase o 90 % da capacidade máxima en condicións normais.

- Nivel 2c (dúas cunchiñas): No interior dos establecementos permitirase o 90 % da capacidade máxima en condicións normais. Nas terrazas dos establecementos permitirase o 100 % da capacidade máxima en condicións normais.


As medidas previstas nesta orde terán efectos desde as 00.00 horas do día 9 de outubro ata as 00.00 horas do día 23 de outubro de 2021Xoves, 23 de setembro de 2021

ORDE do 23 de setembro de 2021 pola que se modifica a Orde do 14 de setembro de 2021 pola que se aproba o novo Plan de hostalaría segura da Comunidade Autónoma de Galicia.


Contidos da formación do persoal da hostalaría e restauración no contexto da COVID-19 e procedementos para a validación da formación.A Xunta de Galicia no prazo máximo de 10 días, porá á disposición dos profesionais do sector unha plataforma de formación para acceder aos contidos de cada nivel e obter a certificación oportuna de forma gratuíta. O acceso será a través da páxina web:

https://www.turismo.gal/galiciadestinoseguro/ formacion-niveis-covid-19.


- Alí atoparanse as dúas opcións para acceder aos contidos da formación básica e da formación avanzada.

- Os contidos poderán visualizarse cantas veces se considere conveniente.

- Tras a visualización dos contidos, o alumnado deberá rexistrarse para solicitar o acceso á proba que corresponda.

- A cada alumno que o solicite, enviaráselle por correo electrónico a ligazón para realizar a proba.

- Se a proba é superada, remitiráselle o certificado tamén por correo electrónico.Martes, 14 de setembro de 2021

ORDE do 14 desetembro de 2021 pola que se aproba o novo Plan de hostalaría segura da Comunidade Autónoma de Galicia.


NIVEIS DOS ESTABLECEMENTOS DE HOSTALARÍA E RESTAURACIÓN:

    1. Nivel 1c - UNHA CUNCHIÑA

        - Nivel de obrigado cumprimento aplicable por defecto para todos os establecementos.

        -  No interior o 50 % da capacidade máxima. Nas terrazas o 75 %.

        -  O horario límite de peche ao público será ás 1.00 horas.

        - Deberán utilizarse os modelos de cartel correspondentes a este nivel postos á disposición para a súa impresión na páxina web https://coronavirus.sergas.es/Contidos/Hostalaria-segura ou na plataforma de Turespazo (https://turespazo.turismo.gal).

        - Ter elaborado un Plan de continxencia pola COVID-19 que recolla todas as medidas hixiénico-sanitarias que se aplicarán e que sexa coñecido por todo o persoal.

        - Asegurar unha distancia de 1,5 metros entre mesas e agrupacións de mesas.

        - En canto aos aseos, deberá sinalizarse a súa capacidade, e a súa limpeza e desinfección mínima será de dúas veces ao día.

        - Avaliación non continua: Dispor de dispositivos medidores de CO2. Realizar e rexistrar as medicións polo menos cada 4 horas e nos momentos de máxima afluencia. Non se deberán superar no interior as 800 ppm de concentración de CO2 .

        - En materia do persoal traballador. Dotación de máscara obrigatoria cirúrxica e cambio cada 4 horas.

        - Asegurar a formación do persoal traballador (formación básica de 2 horas).

        - Deberá contarse con roupa de traballo específica.

        - Os establecementos deberán contar con hidroxel en varios puntos do local ademais de na entrada e nos aseos.

        - Os establecementos deberán ter itinerarios de circulación diferenciados.

        - Control da máscara obrigatoria para clientes.

        - No caso de dispoñer de mecanismos de pagamento electrónico, como o pagamento con tarxeta, ofrecelo como sistema fronte ao uso de diñeiro en efectivo

        - No caso de ter carta material, esta deberá permitir a súa desinfección.

        - Deberase empregar manteis dun só uso (poderanse empregar manteis de tea sempre que se cambien entre cliente e cliente).

        - Produtos autoservizo de uso individual: deben adoptarse medidas para o uso de produtos de autoservizo como gardapanos, portaescarvadentes, vinagreiras, aceiteiras etcétera, evitando o uso sucesivo entre clientes sen desinfección previa, ofrecendo o servizo por parte do persoal baixo petición do cliente ou priorizando as monodoses desbotables. 


  2.  Nivel 2c - DÚAS CUNCHIÑAS

        - Aplicable no caso de que os establecementos de hostalaría se comprometan a aplicar medidas adicionais.

        -  No interior o 75 % da capacidade máxima. Nas terrazas o 100 %.

        - Permítese o consumo en barra, de maneira individual ou cun máximo de 2 conviventes ou integrantes dunha mesma burbulla.

        -  O horario límite de peche ao público será ás 1.00 horas.

        - Deberán utilizarse os modelos de cartel correspondentes a este nivel postos á disposición para a súa impresión na páxina web https://coronavirus.sergas.es/Contidos/Hostalaria-segura ou na plataforma de Turespazo (https://turespazo.turismo.gal).

        - Ter elaborado un Plan de continxencia pola COVID-19 que recolla todas as medidas hixiénico-sanitarias que se aplicarán e que sexa coñecido por todo o persoal.

        - Asegurar unha distancia de 1,5 metros entre mesas e agrupacións de mesas.

        - En canto aos aseos, deberá sinalizarse a súa capacidade, e a súa limpeza e desinfección mínima será de tres veces ao día.

        - Avaliación continua: Dispor de dispositivos medidores de CO2 en continuo. Non se deberán superar no interior as 800 ppm de concentración de CO2 .

         - En materia do persoal traballador. Dotación de máscara obrigatoria cirúrxica e cambio cada 4 horas. Dispoñer de máscaras FFP2 e ofertalas ao traballador (cambio cada 8 horas).

        - Asegurar a formación do persoal traballador (formación básica de 4 horas).

        - Deberá contarse con roupa de traballo específica.

        - Deberá ofrecerse ao persoal traballador a realización de probas diagnósticas periódicas cada 15 días.

        - Os establecementos deberán contar con hidroxel en cada mesa ou agrupación de mesas.

        - Os establecementos deberán ter itinerarios de circulación diferenciados.

        - Control da máscara obrigatoria para clientes. Dispoñibilidade para dotar de máscara cirúrxica noa aos clientes en caso necesario.

        - No caso de dispoñer de mecanismos de pagamento electrónico, como o pagamento con tarxeta, ofrecelo como sistema fronte ao uso de diñeiro en efectivo

        - Carta dixital, QR, taboleiro.

        - Deberase empregar manteis dun só uso (poderanse empregar manteis de tea sempre que se cambien entre cliente e cliente).

        - Produtos monodose: empregarase productos dun só uso no caso de productos como vinagre, aceite, salsas e condimentos, etcétera. 

        - Rexistro de clientes: Deberase sontar polo menos coa información dun contacto por mesa que inclúa nome e apelidos, DNI e número de teléfono.

        - Fomentar o uso de ferramentas como PassCovid e RadarCovid, a través de carteis ou información dispoíble ao público.


    3. NIVEL DE SEGURIDADE:

        - Este nivel só será de aplicación cando así o decidan as autoridades sanitarias en situaciòns extraordinarias.

        -  No interior o 30 % da capacidade máxima. Nas terrazas o 50%.

        -  O horario límite de peche ao público será ás 23.00 horas.

        - Deberán utilizarse os modelos de cartel correspondentes a este nivel postos á disposición para a súa impresión na páxina web https://coronavirus.sergas.es/Contidos/Hostalaria-segura ou na plataforma de Turespazo (https://turespazo.turismo.gal).

       - Os responsables dos establecementos comprométense a aplicar as regras comúns para todos os establecementos de hostalaría e restauración.As medidas previstas na presente orde e no seu anexo terán efectos a partir das 00.00 horas do 15 de setembro de 2021.